Optyka(Optics)Concept Map

undefined
undefined
undefined
Optyka
ZAŁAMANIE
zjawisko zmiany kierunku biegu promienia światła przy przejściu z jednego ośrodka do drugiego, w którym światło rozchodzi się z inną prędkością.
ODBICIE
Zgodnie z prawem odbicia kąt padania jest równy kątowi odbicia, a promień padający, promień odbity i prosta prostopadła do powierzchni
(normalna) w miejscu padania leżą w jednej płaszczyźnie.
Rozpraszanie-odbicie światła w różnych kierunkach
(np. od chropowatej powierzchni).
FALA STOJĄCA
to fala, której profil się nie przemieszcza, powstaje w wyniku interferencji dwóch takich samych fal biegnących w przeciwne strony wzdłuż tej samej prostej.
Fala stojąca (czarna) będąca złożeniem dwóch fal biegnących w tym samym kierunku, ale o przeciwnych zwrotach (czerwona i niebieska).
ZJAWISKO DOPPLERA
zjawisko polegające na odbieraniu fali o innej częstotliwości niż częstotliwość wysłana przez źródło, jest spowodowane ruchem względem siebie źródła fali i obserwatora.
Efekt Dopplera - wzór
f ' - częstotliwość odbierana przez obserwatora
f – częstotliwość źródła fali
v – prędkość dźwięku
w – prędkość obserwatora
u – prędkość źródła
Jeśli obserwator zbliża się do źródła w liczniku stawiamy znak '+', a jeśli się oddala znak '-'.
Jeśli źródło zbliża się do obserwatora w mianowniku stawiamy znak '-', a jeśli się oddala znak '+'.
Schemat zjawiska
INTERFERENCJA
to superpozycja fal pochodzących z różnych źródeł. Warunkiem trwałej interferencji fal jest ich spójność, czyli korelacja faz i równość częstotliwości.
KONSTRUKTYWNA
DESTRUKTYWNA
DOŚWIADCZENIE YOUNGA
eksperyment polegający na przepuszczeniu światła spójnego przez dwie blisko siebie położone szczeliny i obserwacji obrazu powstającego na ekranie. Wskutek interferencji na ekranie powstają jasne i ciemne prążki w obszarach, w których światło jest wygaszane lub wzmacniane.
schemat zjawiska
maksymalne wzmocnienie fali
maksymalne wygaszenie fali