CATEGORIES GRAMATICALS

CATEGORIES GRAMATICALS
categories no nominals
verb
Predicatiu
copulatiu
preposició
àtones
tòniques
locucions
nexe
conjuncions
coordinants
subordinants
locucions
adverbi
temps
lloc
manera
quantitat
afirmació, dubte i negació
categories nominals
substantius
propis i comuns
individuals i col·lectius
concrets i abstractes
quantificadors
numerals
cardinals
ordinals
partitius
col·lectius
múltiples
indefinits
variables
invariables
quantitatius
variables
invariables
adjectius
especificatius
qualificatius
determinants
articles determinats i personals
demostratius
proximitat
llunyania
possessius
un posseïdor
més d'un posseïdor
11