Chủ nghĩa TB độc quyền và chủ nghĩ TB chủ quyền Nhà nước

Chủ nghĩa TB độc quyền và chủ nghĩ TB chủ quyền Nhà nước
Chủ nghĩa tư bản độc quyền
Chủ nghĩ tư bản độc quyền Nhà nước
Vai trò, hạn chế và xu hướng vận động của chủ nghĩa tư bản
Sự chuyển biến từ chủ nghĩa tư bản tự do cạnh tranh sang chủ nghĩ tư bản độc quyền
Những đặc điểm kinh tế cơ bản của chủ nghĩ tư bản độc quyền
Sự hoạt động của quy luật giá trị và quy luật giá trị thặng dư trong giai đoạn CNTB độc quyền
Nguyên nhân hình thành và bản chất của chủ nghĩ tư bản độc quyền Nhà nước
Những biểu hiện của chủ nghĩ tư bản độc quyền Nhà nước
Vai trò của CNTB đối với sự phát triển của nền sản xuất Xã hội
Những hạn chế của chủ nghĩa tư bản
Giới hạn lịch sử của Chủ nghĩa tư bản
Họ tên: Lê Thị Thanh Mai
MSSV: 185080056
22