Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất

Bài 13:Khái quát về năng lượng và chuyển hóa vật chất
I.Năng lượng và các dạng năng lượng trong tế bào
II.Chuyển hóa vật chất
-Là khả năng sinh công
- Chia làm 2 loại: Động năng và thế năng
+ Động năng: là dạng năng lượng sẵn sàng sinh ra công
+ Thế năng: là loại năng lượng dự trữ, có tiềm năng sinh công.
2.ATP-đồng tiền năng lượng của tế bào
* Cấu tạo:
- ATP gồm bazơnitơ ađênin, đường ribôzơ và 3 nhóm phôtphat.
- Là hợp chất cao năng, 2 nhóm phôtphat cuối cùng dễ bị phá vỡ để giải phóng ra năng lượng.
- ATP truyền năng lượng cho các hợp chất khác trở thành ADP và lại được gắn thêm nhóm phôtphat để trở thành ATP.
* Chức năng:
- Tổng hợp nên các chất hoá học cần thiết cho tế bào
- Vận chuyển chất qua màng
- Sinh công cơ học-
- Chuyển hoá vật chất là tập hợp các phản ứng sinh hoá xảy ra bên trong tế bào.
- Chuyển hoá vật chất luôn kèm theo chuyển hoá năng lượng.
- Bản chất: đồng hoá, dị hoá.
+ Đồng hoá: là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ phức tạp từ các chất đơn giản, đồng thời tích luỹ năng lượng - dạng hoá năng.
+ Dị hoá: là quá trình phân giải các chất hữu cơ phức tạp thành các chất đơn giản hơn, đồng thời giải phóng năng lượng.
1.Khái niệm năng lượng
168 1