Tổng hợp lỗi thanh toán

Tổng hợp lỗi thanh toán
Flow thanh toán
Tổng hợp lỗi và hướng giải quyết
Các servers sử dụng
Lỗi do User
Server đối tác <==> Server Paygate (Cường) <==> Server App (Kiên) <==> Server Quản lý gói (Văn)
Khởi tạo giao dịch từ Thủ đô
Khởi tạo giao dịch từ Đối tác
Lỗi do Hệ thống
Lỗi CSKH thường gặp
1. User lấy mã QR mua gói
2. User quét mã QR và thanh toán
Server App <==> Server Paygate <==> Server Đối tác
Server Đối tác (thông báo giao dịch) <==> Server Paygate <==> Server App <==> Server Quản lý Gói
User soạn tin mua gói
User thanh toán: xác thực otp hoặc không
Server Đối tác gọi check User <==> Server Paygate <==> Server App <==> Server Quản lý Gói (lấy thông tin gói)
Server Đối tác gọi thông báo giao dịch thành công <==> Server Paygate <==> Server App <==> Server Quản lý Gói (cộng gói)
Gate
Sai độ dài thẻ
Thẻ đã sử dụng
Tài khoản bị khóa
Momo, vnpay, vnpayQR
Không xác nhận thanh toán
Lỗi không xác thực
Telco
Sai account trong cú pháp: exp: ON VIP NAP1 a085468952
Bên thủ đô
Bên đối tác
Thiếu tham số (platform|dtId|type|deviceType|deviceId|payType|payPartner)
Không log queue
Telco: Khi tất cả các service thành công
Trừ tiền thành công
Gọi Server App THẤT BẠI
Gọi Server App THÀNH CÔNG
Not connect (timeout)
Do đúng không connect được
Quá response timeout: sẽ retry => gây ra charge lặp
Trả về ko thành công
Chủ đích
Lỗi cú pháp
Có thể đã thành công nhưng trả về thất bại => sẽ retry =>gây ra charge lặp
Trả về đối tác ko thành công: có thể được hoàn tiền hoặc không
Trả về đối tác thành công: Cần cộng gói trên cms
Không xem được
Lỗi cộng gói Server App hoặc Server Quản lý Gói
Quá tải
Lỗi hệ thống, logic
Thay đổi địa chỉ
Không notify sau khi trừ tiền
Do user (như trên)
Nhận biết
Qua Mã lỗi
Hướng giải quyết
Chỉ cho user thấy
Trừ tiền rồi mà Không xem được
Server Đối tác không gọi thông báo giao dịch thành công đã trừ tiền
Giao dịch lỗi
Nhận biết
Chỉ có khởi tạo giao dịch, hoặc không có giao dịch
Hướng giải quyết
Gửi cho đối tác check
Server Paygate trả về lỗi
Được hoàn tiền tự động: ngay hoặc sau 1,2 ngày
Nhận biết
Dựa vào kênh thanh toán và MÃ LỖI giao dịch, có thể kết hợp với tool đối tác
Hướng giải quyết
chỉ cho user thấy
Không được hoàn tiền tự động
Nhận biết
Dựa vào kênh thanh toán và MÃ LỖI giao dịch, có thể kết hợp với tool đối tác
Hướng giải quyết
Cộng gói cho user
Báo đối tác hoàn tiền
Báo user gọi tổng đài sms
Giao dịch thành công
Lỗi Server Paygate
Lỗi hệ thống
Lỗi Server App hoặc Server Quản lý gói
Không cộng gói được
Nhận biết
Dựa vào mã lỗi giao dịch
Hướng giải quyết
Cộng gói cho user
Không có giao dịch
Server Đối tác không gọi thông báo giao dịch thành công đã trừ tiền
Không Log Queue từ Server App
Nhận biết
Không có log giao dịch
Hướng giải quyết
Liên hệ Admin Server Paygate
Thừa giao dịch
Không charge lặp
Charge lặp
Do Server đối tác thông báo gọi thông báo giao dịch nhiều lần
Do server Paygate retry
Khi Server App hoặc Server Quản lý gói cộng gói thành công mà vẫn trả về lỗi
Nhận biết
Hướng giải quyết
Giao dịch cùng số tiền, cùng gói trong 1 khoảng thời gian ngắn thành công
Liên hệ Admin Server Paygate
Sai trạng thái
Nhận biết
Dựa vào giao dịch
Hướng giải quyết
Liên hệ Admin Server Paygate
Sai thời hạn gói cước
Do charge lặp
Do Server Quản lý gói lỗi
Nhận biết
Hướng giải quyết
Dựa vào giao dịch
Liên hệ Admin Server Paygate
54