Chương 3. VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG TẬP THỂ

Chương 3. VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG TẬP THỂ
3.Tổ chức quốc gia
2.Tổ chức nông thôn
4.Tổ chức đô thị
Tổ chức bộ máy nhà nước
Các định chế cơ bản của nhà nước
Theo Huyết thống
Theo Địa bàn cư trú
Theo Nghề nghiệp và Sở thích
Theo Đơn vị hành chính
Gia đình
Gia tộc
Xóm
Làng
Phường
Hội
Thôn
Đặc trưng cơ bản của Nông thôn Việt Nam
Tính cộng đồng
Tính tự trị
Làng Nam Bộ
Đô thị Việt Nam trong quan hệ với Quốc gia
Đô thị trong quan hệ với nông thôn
Quy luật chung của tổ chức xã hội Việt Nam truyền thống
1.Tổ chức cộng đồng gia tộc
Tổ chức gia đình
Tổ chức gia tộc
Đặc điểm quốc gia Việt Nam
Thể chế chính trị
Cơ cấu nhà nước
Quan chế
Pháp chế
Binh chế
Học chế
Ý thức quốc gia và tinh thần dân tộc
Truyền thống dân chủ văn hóa nông nghiệp
Thứ bậc tầng lớp trong xã hội
Nguồn gốc
Chức năng
Quản lý
Đô thị phương Tây
1.2k 3