Nguyên nhân giảm hiệu suất phản ứng

Hiệu suất sản xuất thấp
Nguyên vật liệu
Nguyên liệu rắn thiếu
Liệu trong hopper không xả hết xuống reactor
Đã kiểm tra sau khi xả liệu đảm bảo liệu được xả hết vào reactor => Loại trừ
Cân thiếu, cân sai
Đã lập sổ ghi chép khối lượng từng bao, có xác nhận từ P.CNCL và PXSX => Loại trừ
Nguyên liệu bị thất thoát khi phản ứng tại reactor
Deflegmator tách các cấu tử nhẹ kém đặc biệt là axit
Nguyên liệu lỏng cân sai, thiếu khối lượng
Thiết bị định lượng sai
Nguyên liệu SM bị thất thoát ở Mix do bay hơi
Sinh hàn đứng không ngưng tụ được SM
Quy trình
Quy trình tại reactor
Gia nhiệt nhanh làm thất thoát nhiều nguyên liệu qua deflegmator
Tốc độ gia nhiệt hiện tại chậm hơn so với mô hình PTN và Pilot => Loại trừ
Deflegmator tách các cấu tử nhẹ kém đặc biệt là axit
Lưu lượng Nito dưới lớn làm thất thoát nhiều nguyên liệu qua deflegmator
Lưu lượng Nito chưa tối ưu
Deflegmator tách các cấu tử nhẹ kém đặc biệt là axit
Quy trình tại Mix
SM bay hơi nhiều ra môi trường
Sinh hàn đứng không ngưng tụ được SM
Thiết bị
Con người
Cân thiếu nguyên liệu rắn
Đã lập sổ ghi chép khối lượng từng bao, có xác nhận từ P.CNCL và PXSX => Loại trừ
Đếm thiếu số phuy
Deflegmator tách các cấu tử nhẹ kém đặc biệt là axit
Sinh hàn đứng không ngưng tụ được SM
Cân định lượng nguyên liệu lỏng sai
Đã bổ sung bộ đếm tại SCADA => Loại trừ
Đã kiểm tra cân khối lượng thực tế bằng cân bàn và đối chiếu với hệ thống định lượng, kết quả trùng khớp => Loại trừ
Cân định lượng ra phuy sai
Đã kiểm tra cân khối lượng thực tế bằng cân bàn và đối chiếu với hệ thống định lượng, kết quả trùng khớp => Loại trừ
74