แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้

แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 1. วิเคราะห์สภาพทั่วไป2. การวิเคราะห์หลักสูตร4. สร้างและพัฒนานวัตกรรม5. ปรับเปลี่ยนห้องเรียน6. เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านความรู้ด้านกระบวนการเรียนรู้กิจกรรมที่หลายหลายองค์ความรู้สนุกสนานในห้องเรียนนอกห้องเรียนความรู้สากลสถานที่ห้องเรียนผู้เรียน7. การวัดและประเมินผล3. พัฒนาจัดหาสื่อสื่อการสอน ICT8. ประเมินทุกระยะสื่อกิจกรรม Active Learningบรรยากาศห้องเรียนแห่งการเรียนรู้จัดบอร์ดความรู้ผลงานนักเรียนความสะอาด เรียบร้อย สวยงามสื่อออนไลน์พัฒนาผู้เรียนไปสู่เป้าหมายที่วางไว้สนับสนุน ผู้เรียน ดี เก่ง ให้ได้ศึกษาซ่อมเสริมนักเรียนที่อ่อนประเมินสภาพจริงแก้ไขและวางแผนพัฒนาผุ้เรียน
138