ลักษณะของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ลักษณะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่ไม่มีขีด จำกัด ในการผลิตและจำหน่าย เพราะไม่ต้องใช้วัตถุดิบใน การผลิตผลผลิตคือ ทรัพยากรทางการ ท่องเที่ยวที่มีอยู่แล้วต้อง การเพียงการจัดระบบการ อนุรักษ์และการพัฒนาอย่างถูกวิธีก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่ให้ผลผลิตไม่มีวันสิ้นสุดเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยว ข้องกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ แทบทุกประเภทก่อให้เกิด การลงทุนทางอุตสาหกรรมการน่า เอาทรัพยากรขอ งประเทศมาใช้ประโยชน์ อย่างสูงสุดทั้งทางด้านแรง งานและวัตถุดิบเป็นอุตสาหกรรมที่มุ่ง สร้างความจรรโลงใจมี ผลต่อสันติภาพสัมพัน ธไมตรีและความเข้าใจอันดีระหว่างมนุษยชาติเป็นอุตสาหกรรมที่ สร้างความเจริญและ เสริมความมั่นคง ปลอดภัยให้แก่ท้อง ถิ่นโดยเฉพาะท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมบริการ สินค้า คือบริการ ได้แก่ ความสะดวกในด้านต่าง ๆ เป็นสินค้าที่ไม่มีตัวตน ไม่สามารถจับต้องได้เป็นอุตสาหกรรมที่สินค้าไม่อาจจัดส่งให้แก่ผู้ซื้อได้ ผู้ซื้อต้องเดินทางมาซื้อ สินค้าหรือใช้บริการด้วย ตนเองไม่ว่าจะเป็น การขนส่งที่พักแรมหรือ แหล่งท่องเที่ยว
390 4