หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์

หน่วยที่ 1 ระบบคอมพิวเตอร์ความหมายระบบคอมพิวเตอร์คือ เครื่องคำนวณในรูปของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับข้อมูลและคำสั่ง ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูลคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์คือ องค์ประกอบหลักที่จะทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ระบบคอมพิวเตอร์นี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลักที่สำคัญคือฮาร์ดแวร์ (Hardware)ซอฟต์แวร์ (Software)บุคลากร (People ware)ฮาร์ดแวร์ หมายถึง อุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ ที่มีวงจรไฟฟ้าอยู่ภายในเป็นส่วนใหญ่สามารถจับต้องได้ซอฟต์แวร์ หมายถึง โปรแกรมหรือชุดค าสั่งท าหน้าที่ควบคุมให้ฮาร์ดแวร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ท างานตามผู้ใช้งานต้องการบุคลากร หมายถึง บุคลากรที่ท างานเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์สามารถใช้งาน สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ท างานตามที่ต้องการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่นำมาประกอบกันแล้วจะได้คอมพิวเตอร์ที่สมบูรณ์1 เครื่อง ประกอบด้วยองค์ประกอบที่สำคัญหลายส่วนดังนี้รายชื่ออุปกรณ์1.case2.แป้นพิมพ์ Keyboard3.เมาส์ Mouse4.จอภาพ Monitor5.ลำโพง Speaker6.หน่วยประมวลผลกลาง Central Processing Unit7.หน่วยความจ าอ่านอย่างเดียว Rom (Read Only Memory)8.หน่วยความจ าเข้าถึงโดยการสุ่ม Ram (Random Access Memory)9.การ์ดแสดงผล Graphic Card10.การ์ดเสียง Sound Card11.การ์ดแลน LAN Card12.ฮาร์ดดิสก์คอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super Computer)หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีความสามารถในการประมวลผลสูงที่สุด โดยทั่วไปสร้างขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่องานด้านวิทยาศาสตร์ที่ต้องการการประมวลผลซับซ้อนมินิคอมพิวเตอร์ (Mini Computer)เหมาะกับธุรกิจและหน่วยงานที่มีขนาดเล็ก โดยมีลักษณะพิเศษในการทำงานร่วมกับอุปกรณ์ประกอบรอบข้างที่มีความเร็วสูงได้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (Mainframe Computer)หมายถึง เครื่องประมวลผลข้อมูลที่มีส่วนความจำและความเร็วน้อยลงกว่าซุปเปอร์คอมพิวเตอร์สามารถใช้ข้อมูลและคำสั่งของเครื่องรุ่นอื่นในตระกูลเดียวกันได้โดยไม่ต้องดัดแปลงแก้ไข สามารถทำงานในระบบเครือข่ายได้เป็นอย่างดีคอมพิวเตอร์แบบแอนะล็อกเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการวัดข้อมูลแบบต่อเนื่องคอมพิวเตอร์แบบดิจิทัลเป็นคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการประมวลผลแบบ ไม่ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์แบบลูกผสม (Hybrid Computer)เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่รวมเอาความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 แบบตัวอย่างของระบบประเภทนี้ ได้แก่ การใช้แอนะลอกในการวัดการทำงานของหัวใจ อุณหภูมิและความดันต่างๆของคนไข้จากนั้นแปลงออกเป็นตัวเลขเพื่อส่งไปให้คอมพิวเตอร์แบบดิจิตัลทำการประมวลผลและให้ผลลัพธ์ตามที่โปรแกรมกำหนดไว้ส่วนประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อเนกประสงค์ (General purpose Computer) คือคอมพิวเตอร์ที่ถูกออกแบบให้ประยุกต์ใช้งานได้หลายอย่าง คือระบบจะทฎงานตามคฎสั่งที่เขียนขึ้นมา และยังเก็บโปรแกรมทางด้านต่างๆ ไว้ในเครื่องเดียวกันได้หลักการท างานของคอมพิวเตอร์จะเป็นไปตามที่โปรแกรมได้ก าหนดไว้ โดยตัวเครื่องคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่าฮาร์ดแวร์ จะมีส่วนประกอบสฎคัญขั้นพื้นฐาน 5 หน่วย ซึ่งแต่ละหน่วยจะมีหลักการฎางาน ดังนี้1.หน่วยรับข้อมูล (input unit)ทำหน้าที่รับข้อมูลมาจัดเก็บที่หน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์จากนั้นเมื่อมีคำสั่งให้ประมวลผลข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำจะถูกส่งไปยังหน่วยประมวลผล2.หน่วยประมวลผลกลาง (central processing unit)ทำหน้าที่ประมวลผลให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ จากนั้นผลลัพธ์จะถูกส่งไปจัดเก็บที่หน่วยความจำหลัก3.หน่วยความจำหลัก (main memory)ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ ในขณะที่เครื่อง คอมพิวเตอร์เปิดอยู่เท่านั้น ถ้าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลหรือ โปรแกรมนั้นจะสูญหายไป4.หน่วยความจำรอง (secondary storage) ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ เพื่อนำมาใช้อีกครั้งในภายหลังได้แม้จะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ข้อมูลและโปรแกรมที่จัดเก็บไว้จะไม่สูญหาย5.หน่วยแสดงผล (output unit)ทำหน้าที่นำผลลัพธ์ที่ได้จากการประมวลผลมาแสดงผลหรือจัดเก็บไว้ที่หน่วยความจำรอง
406 1 2