The management process - งานมายแมพ วันพุธเช้า

The Managenent ProcessControllingLeadingการควบคุมงาน(Controlling) การควบคุมงานเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตาม แผนและเป้าหมาย หรือข้อตกลงตามที่กำหนดไว้หรือไม่วัตถุประสงค์ของการควบคุมงาน ในการควบคุมงานนั้น  มีวัตถุประสงค์สรุปได้ดังนี้1. เพื่อสร้างมาตรฐานของงานในองค์การ 2.เพื่อสร้างมาตรฐานในการควบคุมดูแลรักษาและป้องกันทรัพย์สินขององค์การมิให้สูญหาย3.เพื่อรักษาและควบคุมคุณภาพของผลผลิตและหรือบริการให้ได้มาตรฐาน4.เพื่อให้มีการกำหนดขอบเขตของเจ้าหน้าที่เป็นการเฉพาะเพื่อป้องกันความเสียหาย5.เพื่อวัดและตรวจสอบความก้าวหน้าของงานตามที่องค์การรับผิดชอบอยู่6.เพื่อใช้สำหรับเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์การการชี้นำ(Leading) กระบวนการที่ทำให้คนเกิดการกระตือรือร้น ทุ่มเทความรู้ความสามารถของตัวเองให้กับงานอย่างเต็มที่ คือการทำให้คนไปในทิศทางหนึ่งๆ ที่ไม่ใช่ทิศทางตรงกันข้าม หรือ ภาวะผู้นำคือ ความสามารถในการนำคนให้ทำอะไรก็ตามทั้งที่ชอบทำและไม่ชอบทำ อย่างไรก็ตามภาวะผู้นำเกิดขึ้นระหว่างคนโดยเกี่ยวข้องกับการใช้อิทธิพลชักนำและถูกใช้ไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายOrganizingการจัดองค์การ (Organizing) กระบวนการกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคนงานและกิจกรรมต่างๆขององค์การเพื่อที่ จะก่อให้เกิด การใช้ทรัพยากรขององค์การให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดคือการจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆในองค์การและมอบหมายงานให้คนปฏิบัติเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย การจัดองค์การที่ดี จะช่วยให้การบริหารการจัดการมีประสิทธิภาพได้เนื่องจาก1. ทำให้ทราบขอบเขต ความรับผิดชอบ และอำนาจหน้าที่ต่าง ๆ2. ช่วยป้องกันการทำงานที่ซ้ำซ้อน3. ช่วยประสานงานในหน้าที่ต่าง ๆ ได้ดี4. ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างพนักงานในองค์การได้5. สามารถแสดงให้เห็นตัวภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้ชัดเจน6. ทำให้มีระบบการสื่อสารตามสายการบังคับบัญชาที่ดีPlanningการวางแผน (Planning)การวางแผน กระบวนการคิดก่อนลงมือทำเพื่อกำหนดแผนงานไว้เป็นการล่วงหน้าเพื่อผลสำเร็จที่ตรงตามเป้าหมายการวางแผนและกระบวนการทางการบริหารและการจัดการประเภทของการวางแผน- การวางแผนตามหน้าที่ เช่นแผนกิจกรรมต่างๆ แผนงานด้านบุคคล ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ- การวางแผนตามระดับขององค์การ เช่นแผนการจัดการของระดับผู้บริหาร- การวางแผนตามระยะเวลา เช่น ระยะสั้น ระยะยาว- การวางแผนตามลักษณะของแผน เช่นกลยุทธ์ ระเบียบ นโยบายOutputsInputsอินพุต หมายถึง ข้อมูลต่าง ๆ หรือโปรแกรมคำสั่งที่ป้อนเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการประมวลผลต่อไปประเภทของอุปกรณ์อินพุต1. แป้นพิมพ์ (Keyboard) เป็นอุปกรณ์อินพุตชนิดแรกที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และถือเป็นอินพุตหลักของอุปกรณ์ประเภท ตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ 2. เมาส์ (Mouse) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับชี้ตำแหน่ง ซึ่งใช้ในการควบคุม และเคลื่อนย้ายตำแหน่งบนจอภาพ รวมทั้งการเลือกข้อมูล 3. ปากกาแสง (Light Pen) เป็นอุปกรณ์มีลักษณะเป็นปากกาที่ใช้ชี้ตำแหน่งบนจอภาพแบบพิเศษนิยมใช้กับงานด้านการออกแบบ และงานด้านการแพทย์ 4.ปากกาหรือสไตลัส (Stylus) สไตลัสเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นิยมใช้กับงานด้านการออกแบบกราฟิก ปัจจุบันปากกาสไตลัสนิยมนำมาใช้กับเครื่องพีดีเอ หรือเครื่องปาล์ม 5.จอภาพแบบสัมผัส (Touch Screen) เป็นจอภาพแบบพิเศษที่สามารถเป็นได้ทั้งอุปกรณ์อินพุตและอุปกรณ์เอาต์พุต นิยมใช้กับงานธุรกิจร้านค้า โรงแรม สายการบิน และธนาคาร 6.จอยสติ๊ก (Joy Stick) เป็นอุปกรณ์อินพุตที่ใช้ในการเล่นเกมส์คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยก้านบังคับที่ใช้ควบคุมทิศทาง และปุ่มฟังก์ชันต่าง ๆ เพื่อเลือกใช้ในการเล่นเกมส์เอาต์พุต หมายถึง ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้ว และสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้โดยทั่ง ๆ ไปคอมพิวเตอร์จะนำข้อมูลที่อินพุตเข้ามาทำการประมวลผลเป็นเอาต์พุต ซึ่งเอาต์พุตแบ่งตามฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ และความต้องการของผู้ใช้แบ่งออกเป็น 2 รูปแบด้วยกัน คือ 1.ซอฟแวร์ก๊อปปี้ (Soft Copy) เป็นเอาต์พุตที่แสดงในลักษณะชั่วคราว ไม่สามารถเก็บไว้ใช้ในวัยข้างหน้าได้ ตัวอย่างเช่น เอาต์พุตแสดงบนจอภาพ2.ฮาร์ดแวร์ก๊อปปี้ (Hard Copy) เป็นเอาต์พุตที่แสดงในลักษณะถาวร สามารถเก็บไว้ใช้งานได้หลายครั้ง ตัวอย่างเช่น เอาต์พุตที่แสดงออกทางเครื่องพิมพ์ในรูปแบบของเอกสาร
60 1