Ý THỨC XÃ HỘI

Ý THỨC XÃ HỘITồn tại xã hộiÝ thức xã hộiKhái niệm: Tồn tại xã hội là tất cả những hình thức sinh hoạt vật chất và những điều kiện sinh hoạt vật chất của một cộng đồng người nhất định trong một điều kiện lịch sử nhất định.Các yếu tố cơ bản Sinh hoạt vật chất: là toàn bộ những hoạt động của con người mang tính khách quan bằng tính vật chất.Điều kiện sinh hoạt vật chất: là tất cả những sự tồn tại mà ở đó con người thực hiện các hành vi mang tính người của mình.Vấn đề điều kiện tự nhiênVấn đề dân sốTự nhiênMôi trường sốngXã hộiPhương thức sản xuất (yếu tố quyết định)Bao gồm tất cả điều kiện tự nhiên đó cũng sẽ ảnh hưởng đến đời sống của cộng đồng xã hội. VD: sông ngòi, khí hậu, thời tiết, nhiệt độ,...Trình độ dân sốLực lượng sản xuấtKhái niệmTheo trình độ các bậcHình thái ý thứcÝ thức xã hội là toàn bộ sự phản ánh của một cộng đồng người đối với tồn tại xã hội mà cộng đồng người này có.Ý thức xã hội kinh nghiệm hay ý thức xã hội thông thường: là sự phản ánh những cái hoạt động vật chất mang tính chất thường ngày, riêng lẻ, cụ thể của cộng đồng xã hội. Ý thức lí luận hay ý thức khoa học của một cộng đồng xã hội: là sự phản ánh của cộng đồng xã hội đó đối với các quy luật, các đặc điểm chung nhất của tồn tại xã hội.Tâm lý xã hội: là sự phản ánh của cộng đồng người về tồn tại xã hội nhưng sự phản ánh ấy tồn tại dưới dạng những tâm tư, tình cảm, những cái truyền thống, những thói quen của cộng đồng.Hệ tư tưởng: là sự phản ánh của xã hội nhưng nó tồn tại dưới dạng những học thuyết khoa học và lí luận mà nó được cộng đồng xã hội phổ biến và chấp nhận.Hình thái ý thức kinh tế: là sự phản ánh các mối quan hệ giữa người với người, các hoạt động của con người trong lĩnh vực lao đông sản xuấtHình thái ý thức về chính trị: là sự phản ánh tất cả những sinh hoạt của con người liên quan đến quyền lực, đấu tranh giai cấp, những vấn đề nhà nước.Hình thái ý thức khoa học: là sự phản ánh của cộng đồng người đối với các vấn đề, các quy luật của đời sống mang tính chất chân lí.Hình thái ý thức đạo đức: là sự phản ánh của cộng đồng người đối với việc thiết lập và tuân thủ các chuẩn mực, các quy tắc xử sự giữa người với người.Hình thái ý thức tôn giáo: là sự phản ánh của cộng đồng xã hội đối với các hoạt động xã hội, tín ngưỡng của con người trong từng thời kì nhất định.Hình thái ý thức triết học: là sự phản ánh hoạt động tri thức hướng đến những tri thức chung nhất, nền tảng nhất.Phương thức sản xuấtMật độ dân số, sự phân bố trong vùng lãnh thổSố lượng dân số trong cộng đồng xã hộiKhả năng nhận thứcQuan hệ sản xuấtNgười lao độngTư liệu sản xuấtĐối tượng lao độngTư liệu lao độngCông cụPhương tiệnSở hữu các tư liệu sản xuấtTổ chức và quản lí quá trình sản xuấtPhân phối sản phẩm làm raQUAN HỆ BIỆN CHỨNG
171