ระบบงานของ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

1. จำนวนนักเรียนที่รับเข้าได้ตามแผนการรับเข้า2. จำนวนนักเรียนตามโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย3. จำนวนนักเรียนลาออกกลางคันในภาคเรียนที่ 11. ระบบฐานข้อมูลถูกต้อง ทันเวลา1. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร2. ความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อการให้บริการนิสิตปริญญาตรี2. จำนวนเงินทุนจากภายนอก3. จำนวนนิสิตที่ได้รับทุนการศึกษา1. จำนวนนักวิจัยหน้าใหม่ที่ทำวิจัยได้สำเร็จ2. จำนวนเงินทุนสนับสนุนวิจัยทั้งภายในและภายนอก3. จำนวนเงินทุนเพิ่มขึ้น4. จำนวนแหล่งทุนเพิ่มขึ้น5. จำนวนผู้ให้ทุนซ้ำ6. จำนวนนักวิจัยที่ขอทุนที่ขอโครงการได้7. ระดับความรู้ ความเข้าใจแหล่งทุน1. จำนวนทุนสนับสนุนการตีพิมพ์2. จำนวนบทความที่ได้รับการตีพิมพ์3. จำนวนทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น1. จำนวนเงินค่าอำนวยการจากโครงการพัฒนาวิชาการเพิ่มขึ้น2. จำนวนเงินโครงการบริการวิชาการ1. จำนวนชุมชนที่ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดรายได้1. การรับจ่ายเงินถูกต้อง รวดเร็ว 1. ร้อยละของบุคลากรที่มีตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น2. ร้อยละบุคลากรระดับปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน3. ร้อยละบุคลากรระดับผู้บริหารที่ได้รับการพัฒนาทักษะการบริหารงาน1. ร้อยละความสำเร็จตัวชี้วัดที่บรรลุตามแผนยุทธศาสตร์2. ร้อยละของงบประมาณที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสนสนับสนุนการเรียนการสอนสนับสนุนการบริการวิชาการสนับสนุนการวิจัยการรับเข้าศึกษาต่อ นิสิตปีที่ 1การจัดทำฐานข้อมูลนิสิตการสนับสนุนทุนวิจัยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์การพัฒนาคุณภาพนิสิตการสับสนุนทุนตีพิมพ์การสนับสนุนโครงการพัฒนาวิชาการการบูรณาการงานด้านวิชาการสู่ชุมชนและสังคมงานสนับสนุนทั่วไปการบริหารวิทยาเขตการบริหารสาธารณูปโภคการบริหารจัดการอาคารสถานที่ และยานพาหนะการบริหารจัดการสภาพแวดล้อม (EHS) ภายในวิทยาเขตการบริหารจัดการทรัพย์สินการจัดการคลังการบริหารทรัพยากรบุคคลการวางแผนวิเทศสัมพันธ์การสื่อสารและชุมชนสัมพันธ์การกำกับดูแลกิจการ ความผิดชอบต่อสังคมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไฟฟ้าปะปาโทรศัพท์หอพักนิสิตอาคารเรียนอาคารสำนักงานยานพาหนะและเครื่องจักรกลการรักษาความปลอดภัยการดูแลสุขภาพ สุขอนามัยการดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่การดูแลภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียวบริการเครื่อข่ายอินเตอร์เน็ตการพัฒนาระบบสารสนเทศการติดตาม กำกับและประเมินผลการบริหารจัดการพื้นที่และอสังหาริมทรัพย์การให้เช่าพื้นที่การบริหารสินทรัพย์และทรัพย์สินทางปัญญาการให้เช่าอาคารสถานที่การให้บริการที่พักรายวัน รายเดือนการจำหน่ายน้ำดื่มพระพิรุณการจัดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ ผ่าน KU Premium Outletการรับเงินการเบิกจ่ายเงินการจัดการสิ่งแวดล้อมการบริหารบุคคลการพัฒนาบุคคลากรระบบฐานข้อมูลบุคลากรสวัสดิการบุคลากรแผนยุทธศาสตร์แผนงบประมาณประจำปีการจัดทำเอกสารเดินทางระหว่างประเทศความร่วมมือแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศการสื่อสารภายในองค์กรการสื่อสารภายนอกองค์กรการตรวจสอบนิติกรรม/สัญญาการกำกับ ติดตาม สอบทานและรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานการประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรการบริหารจัดการทางการเงินการลงทุนการดำเนินการฟ้องร้อง/บังคับคดี และดำเนินการทางวินัยการให้คำปรึกษาทางกฎหมายรอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)รอบ 2 โควตารับตรงพื้นที่ (Quota)Key Work ProcessKey Work ProcessKey Work ProcessKey Work Processรอบที่ 3 Admissionรอบที่ 4 รับตรงอิสระทะเบียนนิสิตการจัดตารางเรียน ตารางสอบการผลิตสื่อในรูปแบบของคลิปวิดีโอการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร และทักษะการใช้ชีวิตในวิทยาเขตกองทุนสวัสดิภาพนิสิตการให้คำปรึกษาทางสุขภาวะนิสิตทุนการศึกษาการจัดสรรทุนสำหรับนักวิจัยการให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์พัฒนานักวิจัยKey Work ProcessKey Work Processฐานข้อมูลโครงการพัฒนาวิชาการบริการวิชาการแก่ชุมชน
45