จิตวิทยา(Psychology)

จิตวิทยา(Psychology)การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ1.กลุ่มโครงสร้างทางจิตผู้นำกลุ่มแนวคิดสำคัญวิลเฮล์ม วุ้นท์ (wilhelm wundt) เป็นบิดาแห่งจิตวิทยาการทดลอง1.การสัมผัส (Sensation) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากสิ่งเร้าภายนอกมาสัมผัสประสาทสัมผัสทั้ง52.ความรู้สึก (Feeling) เป็นสิ่งที่เกิดจากการมีประสบการณ์ต่างๆ2.กลุ่มหน้าที่จิตผู้นำกลุ่มแนวคิดสำคัญวิธีการจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) และ วิลเลี่ยม เจมส์ (William James)ดิวอี้ : ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คนเราปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม และการเรียนรู้เกิดจากการกระทำ (Learning by doing)เจมส์ : มนุษย์ปรับตัวเพื่อให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม อาศัยหน้าที่จิตซึ่งเรียกว่า จิตสำนึกการสังเกตุ (Observation) 3.กลุ่มจิตวิเคราะห์ผู้นำกลุ่มแนวคิดสำคัญวิธีการ5.กลุ่มเกสตัลท์ผู้นำกลุ่มแนวคิดสำคัญวิธีการ6.กลุ่มมนุษนิยมผู้นำกลุ่ม7.กลุ่มปัญญาสังคม 4.กลุ่มพฤติกรรมนิยมผู้นำกลุ่มแนวคิดสำคัญสรุปแนวคิดกลุ่มนี้วิธีการ3.มโนภาพ (Images) เป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของคนเรา เป็นภาพที่เรานึกคิดว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรการสังเกตุภายใน (lntrospection) เป็นการมองตนเองโดยมองจิตของตนเองให้บรรยายประสบการณ์ที่ตนเองได้สัมผัส รู้สึก และภาพในความคิดของตนเอง1.ศึกษาการแสดงออกในสถานการณ์ต่างๆ และบันทึก2.การแสดงออกเกี่ยวข้องกับประสบการณ์ ดังนั้นพฤติกรรมของคนเราจึงแตกต่างกันออกไปซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud)ระดับของจิตมี 3 ระดับการเชื่องโยงเสรี โดยให้บุคคลได้ระบายความรู้สึกหรืออารมณ์ต่างๆ ออกมาตามที่เขาอยากจะพูด อยากจะเล่าอย่างสบายใจตามที่จะนึกได้โครงสร้างบุคลิกภาพ ประกอบไปด้วย1.จิตสำนึก เป็นการกระทำที่เรารู้ตัวและคนอื่นก็รู้1.อิด (ld) หลักแห่งความพึงพอใจ สัญชาตญาณ ความต้องการ อยากมี อยากได้ อยากเป็น2.จิตกึ่งสำนึก เป็นสิ่งที่เราคิดและพร้อมที่จะทำ3.จิตใต้สำนึก เป็นสิ่งที่อยู่ลึกภายในจิตใจ จะแสดงออกเมื่อถึงภาวะคับขันหรือแสดงออกโดยไม่รู้ตัว2.อีโก้ (Ego) หลักแห่งความจริง จิตที่รู้ตัว ใช้เหตุผล ควบคุมพฤติกรรมให้เหมาะสม ทำในสิ่งที่สังคมยอมรับ เช่น กฎหมาย กฎจราจร3.ซุปเปอร์อีโก้ (Spuer-Ego) หลักแห่งคุณธรรมจอห์น บี วัตสัน (John B. Watson) บิดาแห่งพฤติกรรมนิยม อีวาน พาฟลอฟ (lvan P. Pavlov) และ สกินเนอร์ (Burrhur F. Skinner)วัตสัน : มีชื่อเสียงในการรักษาโรคโฟเบีย ทดลองกับเด็กให้เกิดความกลัว และรักษาให้หายจากการกลัวได้พาฟลอฟ : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค เป็นการตอบสนองปฏิกิริยาสะท้อนต่ออินทรีย์ต่อสิ่งเร้า ทดลองการวางเงื่อนไขให้สุนัขเกิดน้ำลายไหลออกมาเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งสกินเนอร์ : ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทำ เมื่อลงมือกระทำจึงจะได้สิ่งตอบแทน รางวัล ทดลองวางเงื่อนไข กับหนูและนกพิราบกดคานแล้วได้อาหารพฤติกรรมเกิดจากการเรียนรู้ ถ้ารู้สาเหตุเราก็สามารถควบคุม หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแมกซ์ เวอร์ไทเมอร์ (Max Wertheimer) เคอร์ท คอฟกา (Kurt Koffka) เคอร์ท เลวิน (Kurt Lewin)ศึกษาภาพรวมก่อน แล้วจึงศึกษาส่วนย่อย โดยการเรียนรู้เป็นกระบวนการรับรู้และการแปลความหมายของสถานการณ์ทั้งหมดเป็นภาพรวม และการรับรู้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ส่วนบุคคลการแปลความหมายของการรับรู้ และการหยั่งเห็นคาร์ลโรเจอร์ส(Carl Rogers) (Carl Rogers) และอับราฮัมมาสโลว์ (Abraham Maslow)แนวคิดสำคัญวิธีการให้ความสาคัญของความเป็นมนุษย์ มองมนุษย์ในท่าทีที่ดีงามว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีคุณค่าและศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์และล้วนอยากเป็นคนดีได้ด้วยตนเอง จึงไม่จาเป็นต้องใช้วิธีการบังคับหรือควบคุมใด เพราะในที่สุดมนุษย์จะทาสิ่งที่ดีด้วยตนเอง โดยเป้าหมายที่สาคัญของมนุษย์คือการพัฒนาศักยภาพของตนให้ถึงจุดสูงสุด รู้คุณค่าแห่งตน มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ควบคุมตนเองได้ และมุ่งใช้ศักยภาพของตนเพื่อสร้างสรรค์ความมีศักดิ์ศรีและคุณค่าของตนให้บุคคลตระหนักในคุณค่าของตนเองผู้นากลุ่มแนวคิดสาคัญวิธีการอัลเบิร์ตแบนดูรา (Albert Bandura) กระบวนการทางสมองเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับการรับรู้ การจา การเรียนรู้ เน้นที่กระบวนการคิดและวิธีการเรียนรู้ โดยการสังเกตจากตัวแบบ การกากับตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเองการสังเกต การกากับตนเอง และการรับรู้ความสามารถของตนเอง
181