แผนที่ความคิดของเมล็ดพันธุ์

SeasonWS21 (ต.ค.64-ม.ค.65)SS22 (ก.พ.-พ.ค.65)AS22 (มิ.ย.-ก.ย. 65)WS22 (ต.ค.65-ม.ค.66)SS23 (ก.พ.-พ.ค.66)AS23 (มิ.ย.-ก.ย. 66)WS23 (ต.ค.66-ม.ค.67)SS24 (ก.พ.-พ.ค.67)AS24 (มิ.ย.-ก.ย. 67)WS24 (ต.ค.67-ม.ค.68)SS25 (ก.พ.-พ.ค.68)ภาระงานคัดเลือกต้นจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ได้อย่างน้อย 100 ต้น เก็บเมล็ดเป็นรุ่น S2Single plant Selectionselection methodนำเมล็ด S2 ปลูกคัดเลือกแบบ Plant/row จำนวน 100 สายพันธุ์ สายพันธุ์ละ 20 ต้น ทำการคัดเลือกแบบ Single Plant ที่อายุ 65 วัน เก็บเมล็ดเป็นรุ่น S3 (คัดเลือกไว้อย่างน้อย 100 ต้น)Single plant Selectionนำเมล็ด S4 ปลูกคัดเลือกแบบ 1 line / 4 แถว จำนวน 100 สายพันธุ์ สายพันธุ์ละ 30 ต้น ทำการคัดเลือกแบบ Line selection ที่อายุ 65 วัน เก็บเมล็ดเป็นรุ่น S4 (คัดเลือกไว้อย่างน้อย 60 line)Line selectionนำเมล็ดรุ่น S5 มาปลูกแบบ 1 line / 4 แถว จำนวน 60 สายพันธุ์ สายพันธุ์ละ 80 ต้น ทำการคัดเลือกแบบ line selection ที่อายุ 65 วัน เมล็ดเป็นรุ่น S5 (คัดเลือกไว้อย่างน้อย 30 สายพันธุ์)Line selectionทดสอบพันธุ์เบื้องต้น โดยการนำเมล็ดของสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกในฤดูที่ผ่านมา ปลูกทดสอบผลผลิตโดยมีการวางแผนการทดลอง ทำการปลูกสายพันธุ์ละ 100 ต้น จำนวน 2 ซ้ำ จากนั้นทำการเก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ต่อไป เก็บเมล็ดเป็นรุ่น S6 (คัดเลือกไว้อย่างน้อย 10 สายพันธุ์)1. ทำการทดผลผลิตเบื้องต้น โดยการนำเมล็ดรุ่น S6 ของสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกในฤดูที่ผ่านมา ปลูกทดสอบผลผลิตที่สวนออนหลวย และแปลงเกษตรกรจำนวน 2 ราย โดยมีการวางแผนการทดลอง จากนั้นทำการเก็บข้อมูลองค์ประกอบผลผลิต เพื่อใช้ในการคัดเลือกพันธุ์ต่อไป เก็บเมล็ดเป็นรุ่น S7 (คัดเลือกไว้อย่างน้อย 3 สายพันธุ์)Yield trial1. นำเมล็ด S7 ของสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกในฤดู AS23 ที่ผ่านมา ไปปลูกขยายเมล็ด ให้ได้สายพันธุ์ละ 100 กิโลกรัม เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบผลผลิตในแปลงเกษตรกรSeed Productionนำเมล็ดพันธุ์รุ่น S8 ของสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกในฤดูที่ผ่านมา ไปปลูกทดสอบผลผลิต ในแปลงเกษตรกร โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปลูก และดูแล ตามวิธีของเกษตรกร โดยทำการปลูกในแปลงเกษตรกรของ LACO ทั้งหมด 3 Location Location ละ 3 เกษตรกรRegional Yield Trialนำเมล็ดพันธุ์รุ่น S8 ของสายพันธุ์ที่ผ่านการคัดเลือกในฤดูที่ผ่านมา ไปปลูกทดสอบผลผลิต ในแปลงเกษตรกร โดยให้เกษตรกรเป็นผู้ปลูก และดูแล ตามวิธีของเกษตรกร โดยทำการปลูกในแปลงเกษตรกรของ LACO ทั้งหมด 3 Location Location ละ 3 เกษตรกรRegional Yield Trial1. นำเมล็ด Breeder seed ของฤดู WS23 มาปลูกยายเมล็ดพันธุ์เพื่อทำเมล็ดพันธุ์คัด (Breeder seed) ประจำปี ให้ได้อย่างน้อย 10 กิโลกรัม Breeder seedNew #75 typeObservation yield trial2. ปลูกขยายทำเมล็ดพันธุ์คัด (Breeder Seed) ของสายพันธุ์ที่นำไปปลูกทดสอบผลผลิตข้างต้นอย่างน้อยสายพันธุ์ละ 5 กิโลกรัมBreeder Seed2. นำเมล็ดพันธุ์ชั้น Breeder seed ของฤดู AS23 มาปลูกขยายเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed) จำนวนอย่างน้อย 40 กิโลกรัม/สายพันธุ์Foundation Seed3. นำเมล็ดพันธุ์ชั้น Breeder seed ของฤดู AS23 มาปลูกคัดเลือกเพื่อทำเป็น Breeder seed จำนวนอย่างน้อย 5 กิโลกรัม/สายพันธุ์Breeder seed2. นำเมล็ดพันธุ์ชั้น Breeder seed ของฤดู WS23 มาปลูกขยายเป็นเมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed) จำนวนอย่างน้อย 100 กิโลกรัม/สายพันธุ์Foundation Seed3. นำเมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed) ของฤดู WS23 มาปลูกขยายทำเป็นเมล็ดพันธุ์ขยาย (Registered Seed) เป็นจำนวนอย่างน้อย 100 กิโลกรัม/สายพันธุ์ Registered Seed4. นำเมล็ดพันธุ์หลัก (Foundation Seed) ของฤดู WS23 มาปลูกขยายทำเป็นเมล็ดพันธุ์จำหน่ายSeed Production
118