การใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานโลหะแผ่นได้อย่างปลอดภัย

week7กิจนิสัยการใช้เครื่องมืออุปกรณ์งานโลหะแผ่นได้อย่างปลอดภัยเครื่องมือและอุปกรณ์สามารถทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ปฏิบัติ งานได้สะอาดและเรียบร้อย1.บรรทัดเหล็ก เหล็กขีด ตะไบละเอียด2.ฉากเหล็ก บรรทัดวัดมุม3.ค้อนไม้หรือค้อนพลาสติก4.กรรไกรตัดตรง กรรไกรตัดโค้ง สกัดปากแบน5.วงเวียนเหล็กจุดประสงค์การเรียนการสอน1. เขียนแบบลงบนแผ่นงานได้ถูกต้อง2. ตัดงานตามแบบด้วยกรรไกรตัดโค้งได้ถูกต้อง3.ใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธี4. ตรวจสอบความถูกต้องชิ้นงานได้วัสดุงาน1. แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีเบอร์ 30 ขนาด 150 ×150 มม. จำนวน 2 แผ่นข้อเสนอแนะ1.ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบแบบงานให้ได้ฉากเสียก่อนที่จะเขียนแบบลงบนชิ้นงาน2.ผู้ปฏิบัติงานต้องตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือ งานโลหะแผ่นให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์3.ผู้ปฏิบัติงานจะต้องศึกษาขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติก่อนการตัดโค้งด้วยกรรไกรลำดับขั้นการปฏิบัติงาน1.จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับการตัดโค้งด้วยกรรไกร ดังนี้ บรรทัดเหล็ก, เหล็กขีด ก่อนลงมือทำงานต้องเช็คทำความสะอาดเครื่องมือ เครื่องจักร โต๊ะให้สะอาด ปราศจาก นํ้ามัน และฝุ่นผง2.ตัดแผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีขนาด150 ×150 มม.3. เช็กมุมฉากของชิ้นงานโดยใช้ฉากเหล็กตรวจสอบ 1 คู่4. เมื่อชิ้นงานได้ฉาก นำเหล็กขีดมาขีดลากเส้นทแยงมุม 2 เส้นมาตัดกันที่จุดศูนย์กลางของชิ้นงาน5. ร่างแบบลงบนชิ้นงานตามแบบเสร็จ6. เจาะชิ้นงานที่วงกลมข้างใน7.ตัดชิ้นงานตามแบบที่เขียนไว้โดยตัดจากวงกลมข้างในไล่ออกไปจนถึงวงกลมสุดท้ายจนเสร็จ8. เมื่อตบแต่งชิ้นงานด้วยตะไบละเอียดเสร็จใช้ค้อนไม้หรือค้อนพลาสติก เคาะตบแต่งชิ้นงานให้เรียบร้อย9.ส่งชิ้นงานให้ครูตรวจทำความสะอาดบริเวณที่ทำงานเก็บเครื่องมืออุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย นายนุตม์ ชมอินทร์ เลขที่8
68