Pด้านอวัยวะเกี่ยวกับการออกเสียง

ลักษณะทางกายภาพของผู้เรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-31.ด้านอวัยวะเกี่ยวกับการออกเสียง3.ด้านการเคลื่อนไหวปัญหาในการพูดฟันหลอไม่มีสมาธิในการเรียนครูจัดกิจกรรมที่เคลื่อนไหวมีการเสริมแรง5.กิจกรรมส่งเสริมการใช้ตาและมือวาดรูปทรงเรขาคณิตวาดรูปคนเขียนหนังสือ / สัญลักษณ์4.กิจกรรมส่งเสริมการทรงตัวเดินบนส้นเท้ากระโดดขาเดียวขี่จักรยาน 2 ล้อ6.พัฒนาการด้านสายตาพัฒนาได้เต็มที่เมื่อมีอายุ 8 ขวบ เด็กเล็กมักเขียนกลับกัน / ตกหล่นครูต้องเข้าใจสาเหตุของปัญหา7.พัฒนาการ กล้ามเนื้อมือ2.การส่งเสริม การออกเสียงครูสังเกตการพูด / การอ่านกล้ามเนื้อยังไม่มั่นคงฝึกเขียนข้อความสั้น ๆ 8.การพักผ่อน อย่างเพียงพอสมาธิไม่ค่อยมั่นคงเกิดความเบื่อหน่ายใช้เทคนิคการสอนจัดกิจกรรมเหมาะสมกิจกรรมไม่ซ้ำซากเด็กชอบเคลื่อนไหวทำแบบฝึกหัดปริมาณที่พอเหมาะไม่เน้นจด / เขียน ยาว ๆยืนขาเดียวครูให้กำลังใจอ่านออกเสียงไม่ชัด เช่น /ซ/ /ส/ /ฉ/ เป็นต้นเกิดปมด้อย
33