แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการ

แนวความคิดและวิวัฒนาการทางการจัดการHenri FayolBenchmarkingManagement FunctionsAgendaหลักการจัดการ 14 ข้อของ Fayolการวางแผนการวิเคราะห์การบูรณาการยุคก่อนการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ยุคการจัดการวิทยาศาสตร์ยุคการจัดการแบบแนวคิดมนุษยสัมพันธ์ยุคการจัดการสมัยใหม่ยุคก่อนปี ค.ศ.1880คนตกงานอยู่ในอำนาจของหัวหน้าความสัมพันธ์เป็นนายกับบ่าวปีค.ศ.1880-1980หลักพื้นฐานของการจัดการ (Taylor)บุคคลสำคัญที่สนับสนุน Taylor คือ Henry L.Ganttปีค.ศ.1930-1950Elton MayoหลักการประสานงานแนวความคิดทางการจัดการTotal Quality Managementวงจร PDCAให้ความสำคัญด้านศาสตร์ไม่ใช่กฎที่ไม่แน่นอนมีการประสานงานร่วมกันมากกว่าความขัดแย้งเน้นผลผลิตสูงสุดแทนที่จะจำกัดการผลิตจัดให้มีการคัดเลือก ฝึกอบรม และการบรรจุคนงานมีการพัฒนาพนักงานให้มีความสามารถเท่าที่จะทำได้การวางแผน (Planning)การจัดองค์การ (Organizing)การสั่งการ (Directing)การประสานงาน (Coordination)การควบคุม (Controlling)ประดิษฐ์แผนผังเปรียบเทียบการทำงานที่เกิดขึ้นจริงกับแผนที่วางไว้คิดแผนการจ่ายโบนัสสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบในการฝึกอบรมคนงานให้มีความชำนาญการแบ่งงานกันทำอำนาจหน้าทีและความรับผิดชอบระเบียบวินัยเอกภาพในการบังคับบัญชาเอกภาพในการอำนวยการประโยชน์ส่วนบุคคลเป็ฯรองจากประโยชน์ส่วนรวมค่าตอบแทนการรวมอำนาจการจัดสายบังคับบัญชาการจัดลำดับความเสมอภาคความมั่นคงในการทำงานความคิดริเริ่มความสามัคคีบิดาของการจัดการแบบมนุษยสัมพันธ์เริ่มจากการวางแผนและการจัดทำนโยบายติดต่อโดยตรงกับผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับปัจจัยทุกด้านเป็นกระบวนการต่อเนื่องการประสานงานกลุ่มเน้นเรื่องการประสานงานความเข้าใจซึ่งกันและกันบรรลุเป้าหมายChester Irving Barnardวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลร่วมแรงร่วมใจประสิทธิภาพและประสิทธิผลสร้างระบบความร่วมมือทำงานกันเป็นกลุ่มเพื่อบรรลุเป้าหมายHerbert A. Simon = บิดาแห่งทฤษฎีการตัดสินใจแนวความคิดด้านระบบการตัดสินใจเชิงระบบทุกคนมีส่วนรวมในกิจกรรมลูกค้าต้องพึงพอใจพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องPlan คือ การวางแผนDO คือ การปฏิบัติตามแผนCheck คือ การตรวจสอบAct คือ การปรับปรุงการดำเนินการอย่างเหมาะสม หรือการจัดทำมาตรฐานใหม่ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติการเติบโตเต็มที่การรื้อปรับระบบค้นหากระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหาให้พบกระบวนการใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุดต่อลูกค้าขององค์การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความสำเร็จในการรื้อระบบความล้มเหลวของการรื้อปรับระบบค้นหากระบวนการที่ก่อให้เกิดปัญหาให้พบกระบวนการใดที่ก่อให้เกิดผลกระทบมากที่สุดต่อลูกค้าขององค์การพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของความสำเร็จในการรื้อปรับระบบไม่ลงมือทำทันทีและอย่างรวดเร็วการจำกัดขอบเขตของปัญหาหรือกำหนดปัญหาที่จะให้แก้อย่างแคบๆ ไว้ล่วงหน้าการรื้อปรับระบบจากข้างล่างการมอบหมายตำแหน่งผู้นำในการรื้อปรับระบบให้แก่คนที่ไม่เหมาะสมทำให้เกิดความล้มเหลวในระบบโครงการรื้อปรับระบบมากเกินไปบริษัทไม่ถือว่าการรื้อปรับระบบเป็นภารกิจสำคัญอันดับแรกเน้นการออกแบบกระบวนการ แต่ไม่นำไปสู่การปฏิบัติไม่ยอมรับความเจ็บปวดLearning Organization.Personnel Mastery: การครองตน (ใส่ใจพัฒนาตน)Mental Model: โมเดลความคิดทัศนคตShared Vision: วิสัยทัศน์ร่วมTeam Learning: การเรียนรู้ร่วมกันSystem Thinking: การคิดเชิงระบบ
74 1