กิจกรรมกลุ่มสัมพันธฺ์

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธฺ์วัตถุประสงค์ของการจัดกลุ่มสัมพันธ์ประโยชน์ของการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ลักษณะขอผู้นำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ความหมายของกลุ่มสัมพันธ์ตัวอย่างกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์1. กิจกรรมที่ทำให้กลุ่มได้เรียนรู้ถึงพฤติกรรม ทัศนคติและการเข้าใจคน2. กิจกรรมที่ทำให้กลุ่มเรียนรู้วีธิแก้ไขปัญหา พัฒนาตนเอง เกิดการยอมรับจากผู้อื่น3. การเรียนรู้ปฏิกิริยาภายในกลุ่ม และกระตุ้นให้บุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคม4. การใช้กระบวนการกลุ่มนำมาเป็นแนวทางทำใหเ้กิดความร่วมมือที่ดีต่อการพัฒนาองคก์ร1.เพื่อสร้างความคุ้นเคยให้กับสมาชิกเมื่อพบกันคร้ังแรก2.เพื่อใหเ้กิดความสนุกสนานความเป็นกันเองตื่นตัวและเป็นการสร้างบรรยากาศให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม3. เพื่อการสังเกตพฤติกรรมกลุ่มและบุคคล4. เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม5.เพื่อเสริมสร้างความคิดริเริ่มสร้างสรรคแ์ละกล้าแสดงออก6. เพื่อฝึกการฟังการคิด และการพูด7. เพื่อเป็นการพัฒนางานบริหารขององค์กร1.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้อย่างเต็มที่2.การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้จากกิจกรรมจะช่วยใหผู้เข้ารับการอบรมรู้จักและสนใจตัวเองดียิ่งขึ้น3.สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ให้ผู้เข้ารับการอบรมสนุกสนานไม่เกิดความรู้สึกว่าถูกสอนและสามารถเรียนรู้ได้ในระยะเวลาอันส้ัน4. เป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากร และการรู้จักแก้ปัญหาทั้งส่วนตนและส่วนรวม5. ช่วยให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันมีความเข้าใจเห็นใจกันลดการขัดแย้ง6. ช่วยส่งเสริมให้การทำงานรวมพลังกันเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ7.ช่วยให้ผลงานเป็นไปตามเป้าหมายและได้มาตรฐานเป็นการเสริมสร้างพลังขององค์กรโดยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ8. ช่วยส่งเสริมในการพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจอารมณ์สังคม และผ่อนคลายความตึงเครียด1. มีความรู้ด้านจิตวิทยากลุ่มสัมพันธ์และเทคนิคการละลายพฤติกรรม2. รู้จักการวางแผนและการเตรียมการเพื่อดำเนินกิจกรรม3. เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเก่งเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี4. มีไหวพริบ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความกระตือรือร้น5. เป็นคนยุติธรรม จริงใจและวางตัวเป็นกลาง6. ใจกว้างมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น7. สามารถอธิบายและชี้แจงกิจกรรมได้อย่างชัดเจน8. ใช้คำพูดและภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม9.ให้ความช่วยเหลือแนะนำและสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มโดยประสานงานให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมไปได้ด้วยดี1.กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์2.กิจกรรมปั้นหุ่น3.เกมสร้างโลกใหม่4.เกมโลโก้ของฉัน5.กิจกรรมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข6.กิจกรรมประสานงานประสานใจกิจกรรมป้ันหุ่นวัตถุประสงค์1. เพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติกิจกรรมเกิดความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์2. เพื่อต้องการให้ผู้ปฏิบัติกิจกรรมเห็นความสำคัญของการเสียสละอุปกรณ์ ไม่มีขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม1. แบ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็นกลุ่ม ๆ ละประมาณ 8-10 คน2. ให้คัดตัวแทนกลุ่มละ 1 คน มาอยู่กลางวงกลมเป็นหุ่น อีก 1 คนเป็นกรรมการสมาชิกที่เหลือเป็นคนป้ันหุ่น3. เมื่อได้ยิน สัญญาณเริ่ม ให้สมาชิกที่เป็นคนป้ันหุ่น วางแผนประดิษฐ์ท่าทางของหุ่นตามแบบที่ผู้นำกิจกรรมสั่ง เช่นสั่งใหป้้ันหุ่นตัวตลกผู้ที่เป็นหุ่นไม่มีสิทธิโตแย้งใด ๆ ทั้งสิ้นให้ปฏิบัติตามคนป้ัน4. เมื่อหมดเวลาให้กรรมการที่เตรียมไว้ให้คะแนน5. ผู้นำกิจกรรมถามความรู้สึกของผู้ที่เป็นหุ่นว่า รู้สึกอย่างไร มีความสุขหรือไม่เมื่อต้องทนให้เขาป้ันตนเอง และถามผู้ที่ทำ หน้าที่ป้ันว่า มีความรู้สึกอย่างไร เมื่อเป็นผู้ปั้นหุ่น6. เปลี่ยนให้ผู้ที่เป็นหุ่นเลือกสมาชิกในกลุ่มที่เขาพอใจมาทำหน้าที่เป็นหุ่นแทนและเมื่อได้ยิน สัญญาณให้เริ่มป้ันหุ่นใหม่ เมื่อหมดเวลาให้กรรมการเป็นผู้ให้คะแนน7. ผู้นำกิจกรรมถามความรู้สึกของผู้ที่เคยเป็นคนป้ันแต่ขณะนี้กลายมาเป็นหุ่นแทนว่ามีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างไรและถามความรู้สึกของคนที่เคยเป็นหุ่นเมื่อรอบที่แล้วและขณะนี้เป็นผู้ปั้นว่ารู้สึกอย่างไร8. ผู้นำกิจกรรมให้สมาชิกช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรมนี้แหล่งอ้างอิงhttp://www.elahs.ssru.ac.th/wallapa_wa/pluginfile.php/152/block_html/content/%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C.pdf
26