Anerkendende pædagogik

Anerkendende pædagogikSchibbye: Nærvær, selvafgrænsning, selvreflektionAinsworth: Tre primære tilknytnings mønstreRousseau, Kant, Klafki: Dannelses begrebetDet sikre tilknytnings mønster Den ængstlige, klæbende tilknytningDen ænstlige undvigende tilknytningDiskursMatrial dannelse: Pædagogen vælger indhold/mål hvor formålet er viden og barnet er objekt. Kategorial dannelse: Fokus på proces og indhold og en forståelse af samfundet som man forholder sig kritisk og selvstændigt til, ligeledes med sig selv. Udgangspunktet er i barnet/borgeren.Formal dannelse: Viden læres gennem egne erfaringer således at pædagogen skaber mulighed og rammer. Proces er vigtigere end produkt. John Dewey: "learning by doing" "Al erfaring og al viden opstår i problemsituationer ved samspil mellem menneske og omgivelser." Erfarings pædagogik. For Dewey handler erfaring om selve livsprocessen - og resultat af denne proces. En særlig måde at tale om noget på, normerDidaktiske overvejelser:overvejer aktiviteter med børn, deltagelses mulighederKøn, sekualitet og mangfoldighedDannelse: kompetencer der ikke er medfødt men som skal tillæres. Det er en livslang proces. Dannelse i didaktiske perspektiver - regler og normer - medbestemmelse - kritik - dialog - solidaritet Kategorier skaber positioneringer (Jensen, Ibsen 2009)Man kan positionere sig selv og man kan blive positioneret af sine omgivelserSkaber social identitetAt blive positioneret kan tages imod eller forsøge at omdifinereAt positionere sig er at tilegne sig en plads i de sociale strukturerBiologiske køn- naturvidenskab-det køn man er født medDet socialkonstruktiske køn – kønnet skaber/genskaber/omskaber sig afhængigt af de kontekster og relationer indviet er iDet eksistentielle køn- køn er noget man opdrages tilSocial konstrueret kønKønnede forestillingerSelvafgrænsning: Barnet bliver mødt med en voksens håndtering af situationen., så barnet får en moden og afstemt reguleringsstrategi. Evnen til at forholde sig til og betragte sig selv. Ejerskab over egne følelser, behov og reaktioner. Opmærksom på negative følelser så man kan selvafgrænse i situationen. Selvreflektion: Oplevelsen af retten til at være sig selv. Giver sin egen oplevelse til kende uden at difinere oplevelsen af den anden. Et konstant øje for den andens oplevelse og etablere relationer hvor den anden får øget kontakt til sig selv. Vi skal insistere på at vælge den positive fortolkning af den andens adværd.Ligesindet subjekt (ikke objektiggøre!) OmsorgTrivsel, udvikling, leg og læringRationel omsorg: Omtanke for den anden, for den andens skyldPraktisk omsorg: Hvordan vi viser og udføre den. Omsorg kan opøves og læres over tid.Moralsk omsorg: Yde hjælp uden at forvente noget igenFølelsesmæssig, empatisk relation Pædagogen kan vælge at "gå foran", "ved siden af" eller "bagved".TryghedLivskvalitet: TrivselLivsvilkår: den objektiveDen oplevede trivsel: den subjektiveSocialt nætværk (nætværksdannelse sker altid indefor nogle samfundsmæssige rammer)MestringsevneSelvopfattelseS(I)MTTE MODELSammenhæng: baggrund/forudsætningerMål: hvad vil man gerne opnå(Inklusion) Tiltag: handlingerTegn: sanseindtrykEvaluering: vurderingAxel Honneth: Teori om anerkendelseSelvtillid: den private - kærlighed Selvagtelse: den retslige - ret Selvværd: den solidariske - solidaritetUdviklingUnges sexualitet og kærlighedsliv (Udviklingshæmmedes sexualitet og kærlighedliv) PLISSIT MODELTilladelse: til tanker, fantasier osv. Begrænset information: viden om. Intensiv terapi: henvisning til eksperter"Retten til at være objekt og subjekt" (og balancen mellem de to) (side 262 i grundbogen) Unikke, forkellige seksuelle behovSkal se det enkelte menneske"Behov for indsigt i det enkeltes situation samt selvindsigt i egne reaktioner på vanskelige situationer som opleves pinlige eller akavet" (side 268 i grundbogen) Tillid til pædagogen gennem rummelige kommunikationsmønstreSeksualitet: Gøre (adfærd) Føle (følelses fantasiliv) Være (identitet) Observation i pædagogisk praktisk Main TopicEmpiri indsamling - viden om det man vil undersøge (vigtig information)Kvalitative metoder: meget viden om få menneskerFinde fokus for det man vil iagttage Kvantitative metoder: lidt viden om mange menneskerFremgangsmåde:IagttageNedskrive iagttagelsenBeslutte sin tilgang - betydning for data, hvor meget og hvor lidt deltager man?:Iagttager position (flue på væggen)Deltager position (tiltager aktivt, skriver ned bagefter)Veksler mellem de to (kan have en blok med og skrive ned i løbet af dagen)Perspektiver:Den profesionelle (pædagogen)Barnet/ borgerenforældre/ omsorgspersonneutralt/flereObervationer er subjektive. Forforståelser spiller ind og vi er aldrig i stand til objektivt at obervere ALT. Men forpligtet til at forsøge at komme så tæt på som muligt. Konkrete handlinger og situationer så tæt som muligtfuldrigt og detaljeretsproglige og kropslige handlingerkontekst og tidsrumværdineutralt (undlad at være fortolkene) skriv så andre kan læse detÆndringer i individets mulighed for at opleve og handle gennem hele livetUviklingsteori:3 psykologiske retninger- Psykoanalysen – Behaviorisme (konativ terapi) – Humanistisk psykologiStern: Nyt syn på mennesket og dets udviklingRelationers betydning for børn, unge og voksnes trivsel og udviklingMedfødt selvfornemmelse (ser sig selv som en selvstændig person i relation med andre mennesker)Spædbørn kan fornemme handlinger og selv handle ud fra dette – tværmodal informations overføring er evnen til at overføre information fra den ene sans til den anden – spædbarnet er et socialt menneske der har brug for gensidig følelsesmæssig kontakt.
127 1