Hệ thống đo lường luồng Streaming

Đo lường luồng Stream (QoE Streaming)
Luồng sự kiện
Các chỉ số thống kê
Load page
initPlayer
loadStart
viewStart
Click Play
play
playing
Video Playing
ping
Buffer
reBufferStart
reBufferEnd
Click Pause
pause
Tua Video
seeking
seeked
Kết thúc Video
pause
ended
Chất lượng trải nghiệm (QoE)
Phát thành công
Độ mượt
Chất lượng Video
Phụ thuộc vào sự kiện:
Tất cả sự kiện
Phụ thuộc vào sự kiện:
initPlayer
loadStart
viewStart
play
playing
error
error
Phụ thuộc vào sự kiện:
reBufferStart
reBufferEnd
Phụ thuộc vào sự kiện:
play
playing
ping
reBufferStart
reBufferEnd
69