การจัดการเรีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ฯสำคัญ

การจัดการเรีนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็ฯสำคัญ
ความหมายของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ลักษณะของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ตัวบ่งชี้ของการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
บทบาทของผู้สอน
บทบาทผู้เรียน
C = Construct
H = Happiness
A= Active Learning
R=Resources
การจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนค้นพบสาระสำคัญหรือความรู้ใหม่ด้วตนเองเช่น
การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข
การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ หรือปฏิบัติด้วยตนเอง เช่น
การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ที่หลากหลา ทั้งในและนอกห้องเรียน
ผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตัวเองโดยใช้
ผู้เรียนนำความรู้ที่สร้างไปใช้ได้จริง
กระบวนการเรียนรู้ทางปัญญา +สังคม ซึ่งเป็นกระบวนการเรียนรู้โดยมีผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียน
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
ด้านร่างกาย
ด้านสติปัญญา
ด้านอารมณ์
เคลื่อนไหวร่างกายและได้ทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัย
มีความเคลื่อนไหวทางอารมณ์ ซึ่งส่งผลต่อการเรียนรู้
ผู้จัดการ (manager)
ผู้ร่วมทำกิจกรรม (participant)
ผู้ช่วยเหลือและแหล่งวิทยาการ (Helper)
กำหนดบทบาทให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ร่วมทำกิจกรรมและเชื่อมโยงประสบการณ์ผู้เรียน
ช่วยเหลือ
ให้คำตอบในบางคำถาม
จัดกิจกรรมที่หลากหลาย
เปิดโอกาสให้ผผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่ด้วยตนเอง
T=Thinking
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมกระบวนการคิด ผู้เรียนได้ฝึกวิธีคิดหลายลักษณะ เช่น คิดคล่อง คิดหลากหลาย คิดละเอียด คิดชัดเจน คิดถูกทาง คิดกว้าง คิดลึกซึ้ง คิดไกล คิดอย่างมมีเหตุผล
แบ่งได้เป็น 4ด้าน ดังนี้
จะต้องพิจารณาทั้งผู้เรียนและผู้สอน
รูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
วิธีสอนแบบสืบสวน
ผู้เรียนค้นคว้าหาความรู้เอง ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์
การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก
การเรียนรู้โดยการทำำโครงงาน
มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน
จัดกิจกรรมตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริงและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง
CHART PIG
P= participation
การจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวางแผน กำหนดงาน ได้ศึกษาเรื่องที่สนใจและถนัด
I= Indiviualization
การจัดกิจกรรมที่ผู้สอนให้ความสำคัญแก่ผู้เรียนในความเป็นเอกัตบุคคล ยอมรับในความสามารถที่แตกต่างระหว่างบุคคล
G= Good Habits & Group Process
ศีกษาค้นคว้าทดลอง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมอปฏิบัติจริง
ทำให้ผู้เรียนรักการอ่าน,การศึกษาค้นคว้า
เกิดทักษะในการแสวงหาความรู้,เห็นความสำคัญของการเรียนรู้
ประการเเรก คือผู้เรียนได้เรียนในสิ่งที่ตนเองสนใจและใช้ศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่
ประการที่สอง คือปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ผู้เรียนมีความสุขและสนุกกับการเรียน
ได้คิด ทดลอง ทำโครงการ สัมภาษษณ์ แก้ปัญหา
ผู้สอนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน
ผู้เรียนได้สัมผัสและสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์ เช่น ชุมชน ครอบครัว องค์กรต่างๆ
ตามหลักการที่ว่า "การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและทุกสถานการณ์"
ทำให้ผู้เรียนเป็นคนคิดได้ แก้ปัญหาเป็นคิดอย่างรอบคอบและมีวิจารณญาณในการคิด
ทำให้ผู้เรียนกระตือรือร้น มองเห็นคุณค่าของสิ่งที่เรียนและสามารถนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง
ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพมากกว่าเปรียบเทียบแข่งขันระหว่างกัน ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้ได้และมีวิธีการเรียนรู้ที่ต่างกัน
พัฒนาคุณลักษณะทีดี
ผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ผู้สนับสนุนและเสริมแรง (Supporter)
ผู้ติดตามตรวจสอบ (Monitor)
สนับสนุนผู้เรียนในด้านต่างๆ
กระตุ้นผู้เรียน
ตรวจสอบผลงานของผ้เรียน
แก้ไขผลงาน
ด้านสังคม
ใช้ความคิดและสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตัวเอง
มีปฏิสัมพันธ์กับทางสังคมกับผู้อื่นและสิ่งแวดล้อม
วัฏจักรการเรียนรู้ 4MAT
การเรียนรู้แบบซิปปา
การเรียนรู้แบบบูรณาการ
ผู้เรียนสร้างความรู้ใหม่จากการแก้ไขปัญหาในชีวิตจริง
การค้นพบความรู้ใหม่และวิธีการใหม่ๆด้วยตัวของผู้เรียนเอง
มุ่งส่งเสริมความถนัด+ส่งเสริมการใช้สมอง 2 ซีกของผ้เรียน
เน้นการจัดกิจกนรรมแบบให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม ทั้งกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม
เน้นการเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ในศาสตร์ สาขาต่างๆ
675 1