สังคมเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ

เขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (The North America Free Trade Agreement : NAFTA)
ประวัติการก่อตั้ง
หลังจากที่สหภาพยุโรป ได้แก้ปัญหาภาวะเศรษฐกิจถดถอย โดยการเปิดตลาดเสรีเป็นตลาดเดียวแล้ว ผู้นำแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดาและเม็กซิโกไดจัดประชุมกันเมื่อ พ.ศ.2535 ที่จะเปิดเสรีทางการค้าระหว่างกันให้เป็นตลาดเดียว และจะลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือร้อยละ 0 ภายใน 5 ปี โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มกราคม พ.ศ. 2537 เป็นต้นไป ต่อมาในเดือนธันวาคม พ.ศ.2537 ประเทศชิลี ได้รับเชิญให้เข้ามาเป็นสมาชิกนาฟตา ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการเข้าเป็นสมาชิก
วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง
1.เพื่อแสวงหาตลาดสินค้าส่งออกในภูมิภาคอื่น
2.เพื่อส่งเสริมการจ้างงาน การเคลื่อนย้ายแรงงาน ที่จะผลิตสินค้าให้ได้ราคาถูกและมีคุณภาพ
3.เพื่อส่งเสริมธุรกิจขนาดเล็กให้ขยายตัวและมีประสิทธิภาพสูง
Sub Topic
ข้อตกลงส่วนใหญ่จะเป็นการยกเลิกหรือลดภาษีศุลกากรระหว่างกันของประเทศสมาชิก สินค้าประมาณครึ่งหนึ่งที่จะนำเข้าระหว่างประเทศภาคด้วยกัน จะได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากรทันทีที่ข้อตกลงมีผลใช้บังคับ สินค้าที่เหลือจะลดภาษีลงในอัตราเท่ากันในแต่ละปีจนเหลือศูนย์ภายใน 5-10ปี ส่วนสินค้าที่ยังมีปัญหาในการทำความตกลงจะใช้เวลา 15 ปี
ผลการปฏิบัติงาน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ
ประเทศสมาชิกต่างได้รับผลประโยชน์จาการทำข้อตกลงทางการค้าเสรีอเมริกาเหนือ คือ เม็กซิโก ซึ่งก่อนหน้านี้อัตราแลกเปลี่ยนเงินเปโซตกต่ำมากก็เริ่มแข็งตัวขึ้น ภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาก็กลับฟื้นตัวดีขึ้นโดยลำดับ ทั้งนี้เพราะสหรัฐอเมริกาปล่อยสินเชื่อระยะยาว ลดอัตราภาษีนำเข้า และอนุญาตให้รถบรรทุกของเม็กซิโกแล่นผ่านเข้าสู่สหรัฐอเมริกาได้
ไทยไม่ได้เป็นสมาชิกของนาฟตา แต่การดำเนินงานของนาฟตามีผลกระทบโดยตรงต่อการค้าของไทย กล่าวคือ การออกกฎเกณฑ์ต่างไของประเทศในกลุ่มอาฟตา ทำให้มีผลกระทบต่อสินค้าไทย เช่น ประเทศแคนาดาและเม็กซิโก ได้ออกกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดของสินค้ารถยนต์ และผ้าผืนที่ทอมาจากโรงงาน และไม่ได้ตัดเย็บจะส่งเข้าไปยังแคนาดาและเม็กซิโก เป็นการจำกัดและกีดกันสินค้าที่สั่งเข้ามาจากประเทศไทย ประการหนึ่ง และทำให้ไทยขายสินค้าได้น้อยลง ประเทศเม็กซิโก
Sub Topic
86