truyền tin qua xináp

truyền tin qua xinápkhái niệmcấu tạo của xináptruyền tin qua xináplà diện tích tiếp súc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với tế bào cơ, tế bào tuyến,...khi xung t/kinh, -> ion Ca đi vào trong chùy xinápcác bóng chứa chất trung gian h/học vỡ ra -> khe xináp đến màng sau.chất tr/gian h/học gắn thụ thể màng sau xináp ->xuất hiện điện thế hoạt động.lưu ý:quá trình truyền tin xináp chỉ diễn ra 1 chiều,từ màng trước xinap qua màng sau xi náp
36