Propietats dels materials

Propietats Dels Materials
Tecnològiques
Físiques
Qímiques
Mal·leable
Fusibilitat
Ductilitat
Soldabilitat
És la faciltat que presenten alguns materials d'estendre's en làmines quan són comrimits.
És la capacitat d'alguns materials de passar d'estat sòlid a líquid quan estan a una temperatura determinada.
És la capacitat d'alguns materials de transformar-se en fil quan són estirats
És la facilitat d'alguns materials de poder ser soldats unió de dues peces
Densitat
És la relació entre massa i volum dels cossos. Aquesta propietat ens indica si un material és més pesat que l'altre
Mecàniques
Duresa
Tenacitat
fragilitat
Elasticitat
Plasticitat
Resistència
És l'oposició que mostra un material en ratllar-se
És la capacitat d'un material en aguantar cops sense trencar-se
Els materials que no resisteixen als cops
És el material que quan el deformes torna al seu estat normal
És el material que quan el deformes mai torna al seu estat normal
Són els materials que resisteixen a forces molt pesades
Tèrmiques
Conductivitat tèrmica
Dilatació tèrmica
Temperatura de fusió
És la capacitat d'un material en transmetre calor
Són els materials que els hi augmenta el volum depenent de la seva temperatura
És la temperatura a la qual un material passa a ser d'estat sòlid a líquid
Elèctriques
Conductivitat elèctrica
És la capacitat que tenen alguns materials de deixar passar el corrent elèctric
Resistència a la corrossió
Són els materials que tenen la capacitat de mai oxidar-se
Fusta
Gel
Filferro
Coure
Densitat = Massa/Volum
Vidre
Campana
Got de vidre
Pilota de futbol
Plastelina
Pont
Paella
Metall
De gel a aigua
Alumini
Alumini
38