Program Tasarımı

Bilgi ve içerik programın ayrılmaz parçalarıdır.
İlerlemeci, daha çok ilkokul seviyesinde benimsenir. Toplumsallaşma ve Rousseau'nun gelişim fikirlerini vurgular.
Bireylerin ve toplumun yaşadığı gerçek problemler. Toplum ya da birey odaklı.
Program Tasarımı
Bileşenleri
Kaynakları
Bilim
Toplum
Ahlaki Doktrin
Bilgi
Öğrenci
bilimsel metoda dayalı, gözlemlenebilir, nicel, bilişsel psikolojiye dayanır.
Hedef, içerik, öğrenme yaşantıları ve değerlendirmenin doğası ve düzenlenmesi ile ilgilidir.
Okul toplumun temsicisidir, toplumsal durum analizi
Geçmişteki büyük düşünürler, dini metinler, maneviyat, bağlılık, etik ve eyleme vurgu
Platon'a dayanır, belirli bir değere sahip ve faydalı bilgi
Nasıl öğrendikleri, tutum-ilgi-değerleri, hümanist ve ilerlemeci
Yaklaşımları
İlkeleri
Kapsam
Ardışıklık
Süreklilik
Basitten karmaşığa
Bilinenden bilinmeyene
Bütünden Parçaya
Tarihsel öğrenme (kronolojik)
Bütünleştirme
Bağdaşım
Denge
Konu Merkezli
Öğrenci Merkezli
Sorun Merkezli
Konu Tasarımı
Disiplin Tasarımı
Geniş Alanlar Tasarımı
İlişkisel Tasarım
Süreç Tasarımları
Çocuk Merkezli Tasarım
Yaşantı Merkezli Tasarım
Romatik (Radikal) Tasarım
Hümanistik Tasarım
Yaşam Şartları Tasarımı
Yeniden Kurmacı Tasarım
Program toplumun sosyal, politik, ekonomik gelişimine katkı sağlamalı, toplumsal adaleti geliştirmeli. Yeni bir toplumsal düzen geliştirmek, toplumu iyileştirmek.
Toplumun başarılı bir şekilde işlemesi için gerekli tutarlı yaşam koşullarını ele alma. Öğrencilerin içeriğin yaşam sorunlarıyla uyumlu olduğunu görmesi. Öğrencilerin toplumsal ya da yaşam şartları üzerine çalışması. Böylece öğrencilerin toplumu geliştirmeye teşvik olması. Yaşamı sürdürme, güçlendirme, öğrencileri eğitme, bireylerin toplumsal ve politik ilişkilerini koruma, boş zaman ödev ve duygularını geliştireceği etkinlikler.
Maslow'un kendini gerçekleştirme kavramı. Öznellik. Öğrenme ile duygular arasındaki ilişki.
Eleştirel düşünce, farklılıklara saygı, istendik ve istenmedik öğrenme ürünleri, farkındalık kazandırmak, yapılandırılmamış.
Öğrenme sosyal bir etkinlik. Öğretmen, öğrencilere araştırabileceği, gözlemleyebileceği bir öğrenme ortamı oluşturur. Doğrudan katılım ve aktif gözlem.
Çocuğun ilgi ve ihtiyaçları ön planda. yaşantılar ve toplumsal problemler, problemleri çözerken farklı konu alanlarının kullanılması.
Çeşitli disiplinlerle ilgili işlemsel bilgi, bilgi işleme yolları, düşünme biçimleri, ilerlemeci.
Disiplinlerle bağlantılı bağımsız konular, ilerlemeci ve esasicilik.
Bağımsız konular. Esasicilik ve daimicilik.
Akademik disiplinler (matematik, biyoloji vb.) Esasicilik ve daimicilik.
Disiplinler arası konular ve akademik disiplinler, Bilim ve bilgi temelli, esasicilik ve daimicilik.
41