VĂN HÓA NHẬN THỨC

CHƯƠNG II
VĂN HÓA NHẬN THỨC
Nhận thức về con người
Nhận thức về vũ trụ
Tư tưởng xuất phát về bản chất vũ trụ
Cấu trúc không gian vũ trụ
Triết lý về cấu trúc không gian
Triết lý âm dương
Hai quy luật triết lý âm dương
Triết lý âm dương vàt tính cách nhười Việt
Hai hướng phát triển của triết lý âm dương
Nhận thức về con người tự nhiên
Nhận thức về con người xã hội
Bởi lẽ cuộc sống của con người nông nghiệp gắn bó mật thiết với thiên nhiên, cho nên con người và vũ trụ được xem là nằm trong một thể thống nhất (thiên địa vạn vật nhất thể), cho nên vũ trụ làm sao, con người làm vậy.
Trên nguyên tắc, cũng như mọi vật trong vũ trụ hoặc các thành phần của một bộ phận trên cơ thể, mỗi cá nhân trong xã hội đều có thể được đặc trưng bởi một trong 5 hành.
Tam Tài
Đặc trưng khái quát của ngũ hành
Hà Đồ- Cơ sở ngũ hành
Ngũ hành theo Hà Đồ
Lịch và Lịch âm dương
Hệ đếm Can Chi
Quy luật về Thành tố
Quy luật về Quan hệ
Quan niệm Lưỡng phân lưỡng hợp
Khuynh hướng cặp đôi của người Việt
Bản chất
Khái niệm
Thành tố chẵn
Thành tố lẻ
Quan hệ tương sinh
Quan hệ tương khắc
Khái niệm
Hà Đồ là sản phẩm triết lý sâu sắc của tư duy tổng hợp
Ứng dụng của Hà Đồ
Lịch thuần Dương
Lịch thuần Âm
Lịch Âm Dương
Hệ Can
Hệ Chi
79 2