HỆ THỐNG LÀM MÁT

HỆ THỐNG LÀM MÁT
Hệ thống làm mát bằng nước
Nhiệm vụ và phân loại
Cấu tạo
Nguyên lí làm việc
Sub Topic
Nhiệm vụ
Hệ thống làm mát có nhiệm vụ giữ cho nhiệt độ các chi tiết không vượt quá giới hạn cho phép
Phân loại
- Hệ thống làm mắt bằng nước
- Hệ thống làm mát bằng không khí
68