SDTD Tin

ACCESS
Relationships
Các bước làm
Chọn Tool/ Relationships…
Chọn các bảng sẽ liên kết
Tạo liên kết đôi một giữa các bảng
Đóng hộp thoại Realationships/ Yes để lưu lại
Table
Form
Các bước làm
Chọn đối tượng Form trong bảng chọn đối tượng rồi nháy đúp vào Create form by using wizard
Trong hộp thoại Form Wizard, chọn bảng (hoặc mẫu hỏi) từ ô Tables/Queries, tiếp theo là chọn các trường đưa vào biểu mẫu rồi nhấn Next
Chọn cách bố trí biểu mẫu rồi nhấn Next
Gõ tên cho biểu mẫu rồi nháy Finish
Query
Các bước làm
Chọn File -> New
Create
Queerry Design
Report
Sub Topic
Cấc bước làm
Trên tab Create, kích nút Report Wizard
Chọn Tables/Queries làm dữ liệu nguồn cho báo cáo
Chọn các trường bạn muốn cho lên báo cáo rồi ấn nút > (nếu bạn chọn từng trường) hoặc ấn nút >> (nếu bạn chọn tất cả các trường). Và nhấn next để sang bước tiếp theo
Chọn cách sắp xếp cho báo cáo
Chọn cách bố trí (Layout) và kiểu trang in quay ngang hay dọc (Orientation) cho báo cáo và nhấn next qua bước tiếp theo
Chọn cách bạn muốn mở báo cáo để xem (Preview the report) hoặc chỉnh sửa báo cáo (Modify the report’s design). Nhấn Finish để kết thúc các bước tạo một report trong access
44