THIẾT KẾ CƠ CẤU TỔ CHỨC

THIẾT KẾ CƠ CẤU TỔ CHỨC
Các yếu tố ảnh hưởng
Thiết kế công việc
Phối hợp các chức năng và bộ phận
Phân bổ thẩm quyền
Sô lượng nhân viên
cấp dưới báo cáo
trực tiếp cho một
nhà quản trị
Người nằm trong tuyến
hoặc chuỗi mệnh lệnh
trực tiếp có thẩm
quyền chính thức với
con người và nguồn lực
Môi trường tổ chức
Công nghệ
Nguồn nhân lực
Quyền lực để bắt nhân viên chịu trách nhiệm cho các hoạt động của mình và ra quyết định liên quan đến việc sử dụng các nguồn lực của tài chính
Chuỗi mệnh lệnh của một
tổ chức, xác định quyền
hạn tương đối của mỗi NQT
Quy trình NQT quyết định
các thức phân chia nhiệm
vụ thành các công việc cụ thể
Tăng số lượng các nhiệm vụ
khác nhau trong suốt công việc
xác định bằng cách thay đổi
phân công lao động
Nhà quản trị trực tuyến
Người chịu trách nhiệm
quản trị một chức năng
chuyên môn như là tài
chính hay marketing
Chiến lược
Tầm hạn quản trị
Nhà quản trị chức năng
Thẩm quyền
Thang bậc TQ
Định nghĩa
Hệ thống chính thức các mối quan
hệ nhiệm vụ và báo cáo giúp phối
hợp và tạo động lực cho các thành
viên trong tổ chức để họ làm việc
với nhau nhằm đạt được mục tiêu
của tổ chức
Quá trình mà các nhà quản trị thiết lập
cơ cấu các mối quan hệ công việc giữa
nhân viên nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức
Quá trình mà các nhà quản trị đưa
ra những lựa chọn tổ chức cụ thể
dẫn tới một loạt cơ cấu tổ chức xác
định
Cơ cấu tổ chức
Tổ chức
Thiết kế tổ chức
Nhóm công việc thành các chức năng
Quy trình giảm thiểu số lượng
nhiệm vụ mà mỗi người lao
động phải thực hiện
Tăng cấp độ trách nhiệm của
nhân viên đối với công việc
Thiết kế công việc
Mở rộng công việc
Đơn giản hóa công việc
Làm giàu công việc
Một cơ cấu tổ chức bao gồm tất cả các phòng ban của một tổ chức cần có để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ của mình
- Khuyến khích học hỏi
- Dễ dàng kiểm soát và đánh giá
- Khó khăn trong giao tiếp
- Bận tâm quá mức vào công việc của mình và mất đi tầm nhìn lớn hơn về mcuj tiêu của tổ chức
214