Slovenská republika 1939 - 1945

Slovenská republika 1939 - 1945
Rozhoduje sa o osude Česko-slovenskej republiky
Vznik Malej dohody (1920 - 1921)
Rýnsky garančný pakt v Locarne (1925)
Zákon o krajinskom zriadení, Slovensko sa stáva administratívnym celkom (1927)
Pripojenie Rakúska k Nemecku (11.3.1938)
Mníchovská dohoda (30.9.1938)
Vyhlásenie autonómie Slovenska v Žiline (6.10.1938)
Viedenská arbitráž (2.11.1938)
Voľby do autonómneho slovenského snemu (18.12.1938)
- zaručoval iba západné hranice s Nemeckom
- rovnaké záruky na východné hranice Nemecka veľmoci neposkytli
- išlo vlastne o plebiscit, kt. sa mal navonok prejaviť súhlas s autonómiou
- voliči si nemohli vybrať medzi viacerými stranami, ale ponúkla sa im jednotná kandidátka
- vyostrenie slovensko-maďarských vzťahov
- prenasledovanie Slovákov, prepúšťanie zo zamestnaní
- symbol južného Slovenska - M. Kokošová - zastrelená maďarskými žandármi v Šuranoch
- Nemecko, Taliansko, Veľká Británia a Francúzsko bez účasti ČSR
- rozhodli o odstúpení území ČSR
- zabránenie revízii hraníc členských štátov zo strany Maďarska
- zabrániť tomu, aby sa dynastia Habsburgovcov dostala späť na trón.
Slovenská republika - nový štát
Tajná porada českých ministrov ústrednej vlády o vojenskom zákroku na Slovensku (12.2.1939). Aj stretnutie V. Tuku a A. Hitlera v Berlíne
Vojenský a policajný zákrok pražskej vlády na Slovensku (9.3.1939). Aj zosadenie autonómnej vlády J. Tisa
Karol Sidor (viedol HG) sa stal predsedom slovenskej auton´mnej vlády (11.3.1939)
Vyhlásenie Slovenského štátu (14.3.1939)
Okupácia Česka nemeckou armádou a vytvorenie Protektorátu Čechy a Morava (15.3.1939)
Podpísanie zmluvy o ochrannom pomere medzi Slovenskom a Nemeckom (23.3.1939). Aj vojenský útok Maďarska na Slovensko
- Česi stratili svoju štátnosť a boli vystavení teroru a germanizácii
Vnútorná a zahraničná politika Slovenskej republiky
Prijatie ústavy Slovenskej republiky (21.7.1939)
Voľba J. Tisa za prezidenta (26.10.1939)
Nemecko-slovenské rokovania v Salzburgu (28.7.1940)
Zákon o HSĽS, vodcovský systém (22.10.1940)
- Zákonodarná moc - snem
- Výkonná moc - vláda menovaná prezidentom
- Štátna rada - právo trestne stíhať prezidenta a členov vlády, rozhodovať o strate poslaneckého mandátu, podávať návrhy zákonov
- prehĺbila sa totalizácia politického života a radikálov sa podarilo poraziť
- Tiso bol pod tlakom nútený ustúpiť a súhlasiť s výrazným posilnením pozícií radikálov
Kultúrny, sociálny a hospodársky život na Slovnesku
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (1939)
Slovenské múzeum v Bratislave s centrálnym postavením (1940)
Vysoká škola obchodná v Bratislave (1941)
Slovenská národná knižnica v Martine a Slovenská akadémia vied a umení v Bratislave (1942)
Slováci na bojiskách druhej svetovej vojny
Maďarsko-slovenský vojnový konflikt na východnom Slovensku (23.3.1939)
Účasť slovenskej armády na ťažení proti Poľsku (1.9.1939)
Vytvorenie 1. čs. divízie vo Francúzsku (1940)
Slovenská armáda sa zúčastnila na ťažení proti Sovietskemu zväzu (24.6.1941)
Vyhlásenie vojny USA a Veľkej Británii (12.12.1941)
Vznik 1. čs. armádneho zboru v Sovietskom zväze (1944)
- stalo sa to z iniciatívy V. Tuku (Pakt troch)
Osudy nepohodlných
Veľká skupina Židov bola vyvezená na územie južného Slovenska (4.11.1938)
Nariadenie vlády o právnom postavení Židov (Židovský kódex) (9.9.1941)
Začali sa deportácie Židov (25.3.1942)
Slovenský snem prijal zákon o vysťahovaní Židov (15.5.1942)
- vychádzal z nemeckých norimberských rasových zákonov
- zakázal uzatvárať manželstvá medi Židmi a Nežidmi
- označení žltou hviezdou (od 6 rokov)
- obmedzený alebo zakázaný pobyt v niektorých častiach miest a obcí
- nesmeli navštevovať verejné parky, kiná, kúpaliská, divadlá, výstavy, vlastniť rádiá a zbrane
Prenasledovanie Rómov (1941 - 1945)
Odboj za hranicami a doma
Zmluva o organizovaní čs. vojska vo Francúzsku (3.10.1938)
Vznik Slovenskej národnej rady v Paríži (22.11.1939)
Uznanie exilovej čs. vlády v Londýne (18.7.1941)
Vznik prvej partizánskej skupiny na Slovensku (1942)
Zmluva medzi exilovou čs. vládou v Londýne a sovietskou vládou (12.12.1943)
Vianočná dohoda medzi občianskym a komunistickým odbojom (24.12.1943)
Vznik Slovenskej národnej rady v Londýne (9.1.1944)
Vojenské ústredie v Banskej Bystrici - podplukovník J. Golian (1944)
Povstanie
Začiatok Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici (29.8.1944)
SNR prijala deklaráciu o obnovení ČSR a prevzatí všetkej moci na Slovensku (1.9.1944)
Obsadenie Banskej Bystrice nemeckou armádou (27.10.1944)
- "Začnite s vysťahovaním!" - podplukovník Golian (znamenalo to začiatok organizovaného vojenského odporu proti okupačnej nemeckej armáde)
- moci sa ujala skupina okolo V. Šrobára (Revolučný národný výbor)
- Model parity - rozdelenie moci medzi dve sily - sa obnovil na Slovensku aj po vojne
62