Vận hành các hệ thống CNTT

Vận hành
Giám sát
Thu thập log
Hệ thống
Máy chủ
Cơ sở dữ liệu
Network
Micro service
Middleware
Ứng dụng
Link ứng dụng
Số lượng KH/Account đang active
Số lượng KH hủy HĐ
Thời gian phản hồi
Log hệ thống
Log ứng dụng
Theo cấp độ chi tiết
off
warning
error
debug
all
Theo mức độ nghiêm trọng
info
critical
Fail
Lưu log mọi action của người dùng + kết quả của từng action
Hiển thị màn hình NOC
Chăm sóc khách hàng
Cảnh báo
Email
SMS
Call
Xử lý
Xử lý thủ công (nhân viên trực, quản trị hệ thống)
Xử lý tự động (job)
Hiển thị các hệ thống (node)
Hiển thị khách hàng đang sử dụng
Hiển thị các thiết bị/ hệ thống đang cung cấp
Kênh hỗ trợ
Hệ thống hỗ trợ
Tổng đài 1090
Hotline
Email
Hệ thống quản lý ticket
Hệ thống 1090
CTKV
Đánh giá SLA
Chuyển tiếp các đơn vị
Escalate/ Cảnh báo
Hiển thị thông tin khách hàng khi nhận yêu cầu
Tra cứu được action log của KH
Quy trình xử lý
Hướng dẫn qua video/ tài liệu
Remote vào xử lý
Phân tích log
Phân tích xu hướng lỗi lặp lại
Dự báo trước lỗi
72