KHẢO SÁT HÀM SỐ

KHẢO SÁT HÀM SỐ LIÊN HỆ ĐỒ THỊ HÀM y = f(x)Với hàm y = lf(x)lGiữ phần đồ thị y = f(x) trên trục hoành (kể cả điểm thuộc trục hoành)Lấy đối xứng phần đồ thị y = f(x) dưới trục hoành qua trục hoànhVới hàm y = f(lxl)Giữ phần đồ thị y = f(x) bên phải trục tung (kể cả điểm thuộc trục tung)Lấy đối xứng phần đồ thị y = f(x) bên phải trục tung qua trục tungy = ax^4 + bx^2 + c (a # 0)ab < 0a > 0a < 0 ab > 0a > 0 a < 0CÁC BƯỚC KHẢO SÁT HÀM SỐy = ax^3 + bx^2 + cx + d (a # 0)∆y^' > 0∆y^' = 0∆y^' < 0a > 0 a < 0 a > 0 a < 0a > 0a < 0y = (ax+b)/(cx+d) (c # 0)ad - bc > 0ad - bc < 0Tìm tập xác địnhSự biến thiên Đồ thị
127 1 1