Організація методичної робити в ЗДО

Організація методичної робити в ЗДО
методична робота
це система взаємопов’язаних заходів,
спрямованих на підвищення педагогічної
майстерності, розвиток творчого
потенціалу педагога, а в кінцевому
результаті – зростання освіченості й
вихованості дітей.
Sub Topic
Мета методичної роботи:
допомогти педагогічним працівникам
оволодіти багатством ідей реформування
української національної освіти, глибоко усвідомити сутність окреслених завдань і шляхів їх реалізації в освітній практиці;
сприяти розвитку творчого потенціалу педагога, упровадженню в освітній процес передового педагогічного досвіду,прогресивних ідей, інноваційних технологій.
Функції методичної роботи
організаційна
коригувальна
компенсаційна
прогностина
діагностична
контрольно-аналітична
моделювальна
інформаційна
Вимоги до організації методичної роботи
Відповідність системи внутрішньосадкової методичної
роботи сучасному соціальному замовленню
суспільства й держави.
Науковість методичної роботи.
Системність методичної роботи.
Комплексний характер методичної роботи.
Систематичність, послідовність, наступність,
безперервність, масовість.
Творчий характер методичної роботи, максимальна
активізація діяльності педагогів.
Оперативність, гнучкість, мобільність методичної
роботи.
Колективний характер методичної роботи при
розумних співвідношеннях групових та
індивідуальних, формальних та неформальних,
обов'язкових і добровільних форм і видів методичної
роботи та самоосвіти педагогів.
Створення сприятливих умов для ефективної
методичної роботи, творчих пошуків педагогів.
Принципи організації методичної роботи
оптимізації
гуманізації
індивідуалізації
системності й систематичності
плановості
творчої спрямованості
науковості
ініціативності й активності
Напрями роботи з педагогічними кадрами
Поглиблення науково-теоретичної підготовки вихователів, філософсько-
педагогічних та психологічних знань, знань педагогічної теорії та методики
навчання й виховання дітей дошкільного віку.
Вивчення та практична реалізація відповідних нормативних документів.
Удосконалення методичних умінь щодо навчання і виховання дошкільників.
Проведення науково-методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих
можливостей педагогів, вивчення, узагальнення й упровадження передового
педагогічного досвіду.
Інформування про новації у сфері теорії і практики дошкільного навчання і
виховання.
Залучення вихователів до науково-дослідницької роботи.
Проведення інформаційно-пошукової роботи, створення каталогів, картотек, банків педагогічної інформації тощо.
Діагностика та моніторинг професійної компетентності вихователів, якості
дошкільної освіти.
Інформаційне забезпечення методичної роботи
Сучасні науково-педагогічні дослідження
Навчальні програми, посібники новинки психолого-педагогічної літератури
Інструктивно-методичні матеріали
Інформація про передовий педагогічний дослід
Державні директивні документи про освіту
Форми методичної роботи з педагогами
Індивідуальні
Групові
Масові
Спрямовані на методичне самовдосконалення і відіграють
важливу роль у підвищенні культурно-професійного рівня
вихователя
Об'єднують педагогів за інтересами, однією мікропроблемою чи
окремим напрямом. Вони максимально враховують потреби, інтереси,
рівень фахової підготовки з проблем дошкільного виховання
Сприяють виробленню єдиної педагогічної позиції і підходів до
важливих педагогічних проблем. Для них характерні наявність
постійного складу педагогів, планованість і періодичність у роботі
Sub Topic
18