MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET

MỘT SỐ DỊCH VỤ CƠ BẢN CỦA INTERNET
Tổ chức và truy cập thông tin
Trang chủ ( Homepage)
Trang web tĩnh: có thể xem tài liệu dưới dạng siêu văn bản.
Trang web động: thực hiện tìm kiếm dữ liệu và tạo trang web có nội dung theo đúng yêu cầu và gửi về máy người dùng.
Trình duyệt web
Internet Explorer
Netcape Navigator
FireFox
Tìm kiếm thông tin trên Internet
Tìm kiếm theo danh mục địa chỉ hoặc liên kết
Tìm kiếm nhờ các máy tìm kiếm
http://www.yahoo.com
http://www.google.com.vn
http://www.altavista.com
http://www.msn.com
Gõ địa chỉ của website tương ứng vào ô địa chỉ của trình duyệt Internet Explorer rồi nhấn Enter
Vấn đề bảo mật thông tin
Thư điện tử
Để gửi và nhận thư điện tử gồm: tên truy cập và mật khẩu
Có dạng: < tên truy cập>@< Địa chỉ máy chủ của hộp thư
Cần có nơi trung chuyển và phân phát thư ( máy chủ),hộp thư( inbox),địa chỉ(address) và nội dung thư( message).
www.gmai.comvn
www.fpt.vn
www.yahoo.com
www.hotmail.com
Truy cập với người dùng bằng tên và mật khẩu
Để tăng cường tính bảo mật cho các thông điệp mà chỉ người biết giải mã mới đọc được
Cài đặt phần mềm chống virus(BKAV,D2,Norton Antivirrus )
Tổ chức thông tin thường được tổ chức dưới dạng siêu văn bản.
Truy cập thông tin
Có 2 cách thường được sử dụng
Các thư điện tử thường dùng
Quyền truy cập website
Mã hóa dữ liệu
Nguy cơ nhiễm virus do sử dụng các dịch vụ Internet
155