Індивідуальні форми методичної роботи продовження

Індивідуальні форми методичної роботи з педагогами
Консультація
Творчий звіт
Портфоліо педагога
це форма представлення досвіду, що відображає цілісну систему роботи педагога за рішенням педагогічних, психологічних проблем.
Мета полягає у тому, щоб уявити результати методичної діяльності з обраної проблеми або теми, професійну компетентність та провести самоаналіз педагогічної діяльності.
Послідовність проведення творчого звіту вихователя:
1. Підготовка вихователя до творчого звіту (підготовчий етап):
2. Проведення творчого звіту
• збирання та опрацювання інформації;
• підготовка стислої доповіді для творчого звіту з досвіду роботи вихователя;
• підготовка та організація постійної виставки творчого досягнення вихователя в групі та у методичному кабінеті ЗДО, РМК;
• висвітлення досвіду вихователя протягом навчального року в педагогічній пресі, у виступах на телебаченні, радіо;
• оформлення матеріалів творчого досягнення вихователя;
• визначення дати і місця проведення творчого звіту.
• урочисте відкриття творчого звіту вихователя, вступне слово методиста РМК;
• стислий виступ-характеристика директора ЗДО;
• звіт вихователя про особистий досвід та творчі досягнення, напрацювання;
• осмислення та обговорення творчого доробку вихователя;
• огляд виставки творчого доробку вихователя.
3. Урочисті привітання вихователя з творчим звітом:
• представників відділу освіти, РМК;
• адміністрації ЗДО та педагогічного колективу;
• вихователів (міста, району) за фахом;
• учнів, батьків;
• концерт із нагоди творчого звіту вихователя.
4. Підбиття підсумків:
вироблення рекомендацій щодо використання творчого звіту і його впровадження у вивчення педагогічного досвіду.
Рівні творчого звіту
науковий
методичний
практичний
це спосіб фіксації, накопичення матеріалів, що демонструють рівень професіоналізму педагога та уміння вирішувати завдання своєї професійної діяльності.
Види порфоліо:
«Папка досягнень», що спрямована на підвищення власної значимості педагога і відображає його успіхи.
Рефлексивне портфоліо, яке простежує динаміку особистісного розвитку педагога, допомагає проаналізувати результативність його діяльності як у кількісному, так і в якісному плані протягом певного періоду.
Проблемно-тематичне портфоліо, пов’язане з написанням статті, реферату, наукової роботи, доповіді на конференції, узагальненням результатів діяльності за певною проблемою.
Методичне портфоліо, яке містить зібрані або створені педагогом методичні матеріали, що засвідчують рівень його професіоналізму.
Презентаційне портфоліо, яке містить стислий виклад основних досягнень педагога, відомості про його освіту, професійний досвід, наукові й методичні інтереси.
Комплексне портфоліо, яке об’єднує всі попередні види портфоліо, або декілька з них.
Структура портфоліо:
Розділ І. Загальні відомості про педагога.
Розділ ІІ. Науково-методична діяльність.
Розділ ІІІ. Результати педагогічної діяльності.
Розділ IV. Позакласна діяльність з предмета (професії).
Розділ V. Навчально-матеріальна база.
Завдання портфоліо:
Розповісти про реалізовані проекти, участь у конкурсах
Представити результати педагогічної діяльності
Надати оцінку професійній компетентності
Презентувати атестаційній комісії свій досвід
Окреслити подальший напрямок роботи
Принципи, яких потрібно дотримуватись, складаючи портфоліо:
логічності
лаконічності
естетичності
завершеності
послідовності
доцільності
актуальності
науковості
це порада фахівця щодо вирішення певного питання. Із багатьох форм методичної роботи в дошкільному навчальному закладі особливо міцно увійшла в практику така форма, як консультування педагогів.
Види консультації:
за основним напрямкам роботи всього колективу
за актуальними проблемами освітнього процесу
за замовленням вихователів
тощо...
Консультації з пріоритетних завдань колективу відбиваються в річному плані закладу, то індивідуальні проводяться за необхідністю, можуть виникати спонтанно
Попередня підготовка до консультації охоплює:
аналіз відповідної літератури
вибудови структури консультації, визначення її змісту
підготовку наочних посібників
На початку консультації корисно сформулювати запитання
Запитання звернені до педагога в процесі консультації, допомагають йому усвідомити свій досвід під кутом зору наукових висновків, виказувати свої міркування, здогадки, формулювати висновки
У процесі консультації доцільно використовувати такі методи:
метод еврестичної бесіди
метод дискусії
25