MindMap Gallery แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้

แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้

แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 1. วิเคราะห์สภาพทั่วไป 2. การวิเคราะห์หลักสูตร 3. พัฒนาจัดหาสื่อ 4. สร้างและพัฒนานวัตกรรม 5. ปรับเปลี่ยนห้องเรียน 6. เชื่อมโยงองค์ความรู้ 7. การวัดและประเมินผล 8. ประเมินทุกระยะ

Edited at 2021-06-02 08:59:38

แนวทางพัฒนาการจัดการเรียนรู้

  • Recommended to you
  • Outline