Quy trình đấu thầu

TIỀN DỰ ÁN 1Quy hoạch 1/2000 (UBND tỉnh)Phê duyệt Danh mục Dự Án NN thu hồi đất HĐND tỉnh)1. Nộp hồ sơ Nhiệm vụ và Đồ án QH Đưa DA vào chương trình, KH phát triển nhà ở của địa phương (HĐND/UBND thông qua/Phê duyệt) Chuyển MĐ SDĐ từ trồng lúa sang đất PNN(UBND tỉnh đề nghị TTg hoặc HĐND cho phép chuyển đổi)2. Lấy ý kiến cộng đồng dân cư khu vực dự án3. Sở QH thẩm định4. Hoàn thiện và nộp lại hồ sơ 5. Thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình kèm dự thảo QĐ gửi UBND tỉnh TP6. UBND TP thẩm định, phê duyệt NVQH và QH phân khu1. Sở TN&MT trình UBND tỉnh/ TP để UBND tỉnh trình HĐND thông qua Nghị quyết phê duyệt danh mục dự án thuộc trường hợp NN thu hồi đất2. HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án NN thu hồi đấtKế hoạch phát triển nhà ở của địa phươngSở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh ND điều chỉnhUBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông quaHĐND tỉnh thông quaUBND cấp tỉnh ban hành QĐ phê duyệt điều chỉnh chương trình phát triển nhà ởSub TopicChương trình phát triển đô thị (nếu có)Sở Xây dựng lập, trình UBND tỉnh UBND tỉnh phê duyệt1. UBND tỉnh đề nghị TTg hoặc HĐND cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp2. Văn bản cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúaI. TIỀN DỰ ÁNTIỀN DỰ ÁN 21. Lập Danh Mục DA có SD đất/QĐ chủ trương đâu tư(Có thể chuyển xuống GĐ tiền DA 2)2. Quyết định áp dụng hình thức lựa chọn NĐT (đấu thầu rộng rãi/Chấp thuận NĐT)//////Công khai Thông tin Danh mục DA/QĐ chủ trươngUBND tỉnh/BQL phê duyệt yc sơ bộSHKHĐT/BQL trình phê cuyệt Yêu cầu sơ bộGửi QĐ/TB kq cho NĐT, CQ liên quanUBND tỉnh/BQL phê duyệt chủ trươngSở KHĐT/BQL thẩm định NĐT/CQNN Đề xuất chủ trương NĐT đăng ký Đánh giá sơ bộ trình CT UBND cấp tỉnh/Trưởng ban QL 2.2. Ra QĐ AP Hình thức lựa chọn NĐTĐăng tải DS NĐT đủ đk/TB Thông báo kết thúc thủ tục công bố Danh mục dự án Đấu thầu rộng rãiChấp thuận NĐTMời thầu(SKHĐT, BQL)NĐT nộp hsTĐ, trình duyệtPhê duyệt Công khai TT Ký HĐ thực hiện DACông khai TT HĐ (Sở KHĐT, BQLCơ quan tổ chức đấu thầu có văn bản thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư và NĐT (nếu có) để thực hiện thủ tục chấp thuận NĐT NĐT chuẩn bị, nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tư cho cơ quan đăng ký đầu tư Cơ quan đăng ký đầu tư thẩm định, lấy ý kiến của các cơ quan liên quan, tổng hợp báo cáo trình UBND tỉnh UBND tỉnh ra quyết định chấp thuận nhà đầu tư và gửi Quyết định chấp thuận NĐT 2.1. Đánh giá sơ bộ yêu cầu năng lực NĐT3. Phê duyệt Quy hoạch 1/500NĐT đăng ký Đánh giá sơ bộ trình CT UBND cấp tỉnh/Trưởng ban QL Quyết định việc tổ chức thực hiện hình thức lựa chọn NĐT (đấu thầu rộng rãi/chấp thuận nhà đầu tư) (Bước 2.2)(//3) 4. Đánh giá tác động Môi trường (BTNMT/UBND cấp tỉnh)KSTK lập và nộp hồ sơ Nhiệm vụ và Đồ án QHCT 1/500Lấy ý kiến cộng đồng dân cư khu vực dự ánSở QH thẩm định hồ sơ Nhiệm vụ và Đồ án QHCT 1/500Hoàn thiện và nộp lại hồ sơ Nhiệm vụ và Đồ án QHCT 1/500Thẩm định hồ sơ, lập Tờ trình kèm dự thảo QĐ gửi UBND tỉnh TPCông khai QH xây dựng(//3). 5. Bồi thường GPMB (UBND tỉnh/huyện, Ban BTGPMB)NĐT lập báo cáo DTMThẩm định BC DTMPhê duyệt DTMTB thu hồi đất (ubnd tỉnh/huyệnđo đạc, kiểm đếmKiểm đếm bắt buộc (UBND tỉnhPD PA BTGPMB, Hỗ trợ + ra QĐ thu hồigửi QĐ đến ng có đất thu hồiTổ chức thực hiện Thu hồi đất +PA GPMB cưỡng chế thu hồi đất (nếu người dân không chấp hành)Bàn giao đất cho Tổ chức GPMB+ CĐTII.1. THỦ TỤC VỀ ĐẤTQuyết định giao/ cho thuê đất(UBND tỉnh)1. Tập hợp hồ sơ nộp lên Sở TN&MT (thủ tục giao/ cho thuê đất)2. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất3. UBND tỉnh/ TP ký Quyết định giao/ cho thuê đấtXác định giá đất cụ thể1. Nộp hồ sơ xin xác định đơn giá đất2. Sở TNMT kiểm tra hiện trường và chỉ định tư vấn thẩm định giá3. Tư vấn thẩm định và có chứng thư thẩm định giá4. Sở TNMT báo cáo LĐ sở, ký tờ trình gửi HĐTĐ giá5. Sở TC bố trí lịch họp phát hành giấy mời và tổ chức họp tổ công tác do Sở TC chủ trì6. STC có văn bản báo cáo Chủ tịch HĐ thẩm định giá đất7. Ký biên bản họp liên ngành, STC ra thông báo ý kiến HĐTĐ giá8. Sở TNMT hoàn thiện tờ trình liên ngành trình UB TP.9. UB TP có Quyết định phê duyệt đơn giá đất10. Cục thuế thông báo tiền sử dụng đất/ thuê đất. Chủ đầu tư thực hiên nghĩa vụ tài chính, ký HĐ thuê đất (đối với đất thuê)II. CHUÂN BỊ + TRIỂN KHAI DỰ ÁN(//II.1) II.2. THỦ TỤC VÈ XÂY DỰNG3. Cấp phép xây dựng2. Thẩm định hồ sơ xin cấp phép1. Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng3. Chủ đầu tư phê duyệt TKKT/TKBVTC2. Thẩm duyệt phương án PCCC6. Chủ đầu tư phê duyệt TKCS5. Thẩm định thiết kế cơ sở Dự án (TKCS)4. Văn bản thẩm tra TKCS1. Lập phương án PCCC3. Văn bản góp ý về phương án PCCC trong TKCS2. Nộp hồ sơ TKCS lên BXD1. Lập, thẩm tra hồ sơ TKCS3. Xin phép xây dựng2. Lập, thẩm tra TKKT/TKBVTC, thẩm duyệt PCCC1. Lập, thẩm đinh thiết kế cơ sở (TKCS)
72