Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI (12/1986)Bốn bài học quý báoNăm phương hướng lớn phát triển kinh tếBốn nhóm chính sách xã hộiNhiệm vụ bao trùm, mục tiêu tổng quátĐối ngoạiMột là, trong toàn bộ hoạt động của mình, Đảng phải quán triệt tư tưởng “lấy dân làm gốcHai là, Đảng phải luôn luôn xuất phát từ thực tế, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quanBa là, phải biết kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.Bốn là, chăm lo xây dựng Đảng ngang. tầm với một đảng cầm quyền lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, Bố trí lại cơ cấu sản xuấtđiều chỉnh cơ cấu đầu tư xây dựng và củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa;sử dụng và cải tạo đúng đắn các thành phần kinh tếđổi mới cơ chế quản lý kinh tế, phát huy mạnh mẽ động lực khoa học kỹ thuậtmở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại.Sản xuất dù tiêu dùng và có tích lũybước đầu tạo ra một cơ cấu kinh tế hợp lý, trong đó đặc biệt chú trọng ba chương trình kinh tế lớn là lương thực-thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩuKế hoạch hóa dân số, giải quyết việc làm cho người lao độngThực hiện công bằng xã hội, bảo đảm an toàn xã hội, khôi phục trật tự, kỷ cương trong mọi lĩnh vực xã hộiChăm lo đáp ứng các nhu cầu giáo dục, văn hóa, bảo vệ và tăng cường sức khỏe của nhân dân.Xây dựng chính sách bảo trợ xã hội.tăng cường tỉnh hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa;bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình ở Đông Nam Á và trên thế giới.Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại,tăng cường quan hệ đặc biệt giữa ba nước Đông Dương, quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với Liên Xô và các nước trong cộng đồng xã hội chủ nghĩa.Đổi mới sự lãnh đạo của Đảngtư duy kinh tế, đổi mới công tác tư tưởng;đổi mới công tác cán bộ và phong cách làm việc, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng;tăng cường đoàn kết nhất trí trong Đảng.phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, thực hiện “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”;tăng cường hiệu lực quản lý của Nhà nước là điều kiện tất yếu để huy động lực lượng của quần chúng.
9