ชนิดของคำ

ชนิดของคำ
2.
คำสรรพนาม
1.
คำนาม
1.
สามานยนาม
2.
วิสามานยนาม
3.
สมุหนาม
4.
ลักษณะนาม
5.
อาการนาม
3.
คำกริยา
4.
คำบุพบท
5.
คำอุทาน
1.
อาการร้องเรียก หรือบอกให้รู้ตัว
6.
คำวิเศษณ์
1.
ลักษณวิเศษณ์
7.
คำเชื่อม
Sub Topic
ใช้เรียกชื่อทั่วไป
ใช้เรียกชื่อเฉพาะ
คำนามที่ใช้เป็นชื่อ
หมวด หมู่ กอง
คณะ อยู่หน้านาม
นามที่ใช้บอกลักษณะของนาม
เพื่อให้รู้สัดส่วนรูปพรรณสัณฐาน
คำนามซึ่งเกิดจากคำกริยา
หรือคำวิเศษณ์ มีคำว่า
การ และ ความ นำหน้า
1.
บุรุษสรรพนาม
2.
ประพันธสรรพนาม
3.
ปฤจฉาสรรพนาม
4.
วิภาคสรรพนาม
5.
นิยมสพรรนาม
สรรพนามที่ใช้แทนคำนาม
ในการพูดจา มี3 พวก
สรรพนามที่ใช้แทน
คำนามซึ่งอยู่ข้างหน้า
ใคร
อะไร
ไหน
ผู้ใด
สิ่งไร ฯลฯ
คำสรรพนามที่ใช้แทน
คำนาม และเป็นคำถาม
ต่าง
บ้าง
กัน
คำที่ใช้แทนนามเพื่อ
แยกนามนั้นออกเป็นส่วนๆ
นี่
นี้
โน้น
นั่น
คำที่ใช้แทนคำนาม
เพื่อบอกความชัดเจน
2.
อาการโกรธเคือง
3.
อาการประหลาดหรือตกใจ
4.
อาการสงสัย หรือปลอบโยน
5.
อาการเข้าใจหรือรับรู้
6.
อาการเจ็บปวด
7.
อาการสงสัยหรือไต่ถาม
8.
อาการห้ามหรือทักท้วง
9.
อาการจากสิ่งธรรมชาติ
1.
อุทานบอกอาการ
2.
อุทานเสริมบท
ไม่ลืมหูลืมตา
เสื่อสาด
ดีอกดีใจ
ผู้หญิงยิงเรือ
อาบน้ำอาบท่า
อยู่บ้านอยู่ช่อง
2.
กาลวิเศษณ์
3.
สถานวิเศษณ์
4.
ประมาณวิเศษณ์
5.
ปฤจฉาวิเศษณ์
6.
นิยมวิเศษณ์
7.
อนิยมวิเศษณ์
8.
ประติชญาวิเศษณ์
9.
ประติเสธวิเศษณ์
10.
ประพันธวิเศษณ์
คำที่ใช้ประกอบคำอื่นเพื่อบอกลักษณะ
ของคำนั้น ๆ โดยมากใช้ประกอบคำนาม
คำสรรพนามที่ใช้
ประกอบคำกริยาและกริยาวิเศษณ์มีน้อย
บอกชนิด
บอกขนาด
บอกสัณฐาน
บอกสี
บอกเสียง
บอกกลิ่น
บอกรส
บอกสัมผัส
บอกอาการ
2.9k 1