Đại hội VI (12.1986)

Đại hội VI (12/1986)2.Đổi mới chính trịTháng 3-1989, Hội nghị Trung ương 6 chính thức dùng khái niệm hệ thống chính trị. - Đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị- Chủ nghĩa Mác-Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - Đi lên XHCN là con đường tất yếu của nước ta1.Đổi mới kinh tế-Công nhận nhiều thành phần kinh tế-Xóa bỏ chế độ tem phiếu, bao cấp-Nghị quyết 10 BCT (4-1988) về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp-Luật đầu tư nước ngoài (1/1988)3.Đối ngoại, quốc phòng anh ninh-Từ năm 1990, Đảng chủ trương mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác với tất cả các nước trên nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi-BCT ra Nghị quyết số 13: Chủ động chuyển cuộc đấu tranh từ tình trạng đối đầu sang đấu tranh và hợp tác-Rút quân khỏi Campuchia4.Xây dựng Đảng-Hội nghị Trung ương 6 (3-1989) và Hội nghị Trung ương 8 (3-1990) tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng+ Một chuyển đổi chính sách đơn thành phần sang nền kinh tế nhiều thành phần- Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa+ Ba chuyển sang nền kinh tế mở cửa với quốc tế- Sự lãnh đạo của Đảng+ Hai chuyển từ cơ chế nhà nước trực tiếp sang cơ chế quản lí ở tầm vĩ mô
202 2