กฎ

บทที่ ๔ หัวข้อบุคคลธรรมดานิติบุคคลทรัพย์และทรัพย์สินบุคคลธรรมดานิติบุคคลการสิ้นสภาพบุคคลในทางกฎหมาย บุคคลธรรมดา หรือ บุคคล หมายถึง สิ่งที่มีชีวิตสามารถมีสิทธิและหน้าที่ได้ตามกฎหมายคือมนุษย์ทั้งปวงจะเป็นหญิง ชาย เด็กคนชรา หรือเป็นผู้บกพร่องในความสามารถหรือเป็นคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามคนวิกลจริตอย่างใดก็ตามถือเป็นบุคคลธรรมดาทั้งสิ้น ตามประมวลกฎหมาย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยมาตรา 15ในทางกฎหมายบุคคลตามกฎหมายคือบุคคลหรือ 'สิ่งของ' ใด ๆ ที่สามารถทา สิ่งที่มนุษย์กระทำได้ตามกฎหมายเช่นถ้า สัญญาฟ้องร้องและถูกฟ้องร้องทรัพย์สินของตนเองเป็นต้น เหตุผลสำหรับว่า "บุคคลตามกฎหมาย" คือบุคคลตามกฎหมายบางคนไม่ใช่บุคคล: บริษัท และ บริษัทต่างๆเป็น "บุคคล" ที่พูดได้ตามกฎหมาย แต่เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่คนในความหมายธรรมดานิติบุคคลที่กฎหมายบัญญัติไว้มีมากมาย จึงของแยกนิติบุคคลออกเป็น 2 ประเภท คือ1.นิติบุคคลตามกฎหมายเอกชน คือ นิติบุคคลที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มีด้วยกัน 5 ประเภท ได้แก่1.บริษัทจ ากัด 2.ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 3.ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน 4.สมาคม 5.มูลนิธิ. 2. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน คือ นิติบุคคลที่บัญญัติไว้ในกฎหมายมหาชนอื่นๆซึ่งมีเป็นจำนวนมาก เช่น วัดจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์การมหาชน เป็ นต้นข้อจ ากัดของนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 15 ได้วางหลกัไวว่าสภาพบุคคลน้ันเริ่มต้นขึ้นเมื่อคลอดออกมาแล้วอยู่รอดเป็นทารกได้และจะสิ้นสุดลงเมื่อบุคคลน้ันตายเมื่อผู้มีส่วนได้เสียหรือพนกังานอัยการร้องขอศาลจะสั่งให้บุคคลนั้น เป็นคนสาบสูญก็ได้ระยะเวลาตามวรรคหนึ่งให้ลดเหลือสองปีทรัพย์และทรัพย์สิน1.นับแต่วันที่การรบหรือสงครามสิ้นสุดลงถ้าบุคคลนั้นอยู่ในการรบหรือสงคราม และหายไปในการรบหรือสงครามดังกล่าว2.นับแต่วันที่ยานพาหนะที่บุคคลนั้นเดินทางอับปางถูกทำลาย หรือสูญหายไป3.นับแต่วันที่เหตุอันตรายแก่ชีวิตนอกจากที่ระบุไว้ใน (1) หรือ (2) ได้ผ่านพน้ไป ถ้าบุคคลนั้นตกอยู่ในอันตรายเช่นว่านั้นการทราบความหมายของทรัพย์และทรัพย์สินนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งไม่ต่างจากการทา ความเข้าใจว่าสิ่งใดเป็นบุคคลตามความหมายของกฎหมายเพราะความหมายเป็นสิ่งที่กำหนดขอบเขตของสิ่งที่จะเป็นสิ่งนั้นและช่วยให้ผู้อ่านกฎหมายสามารถทา ความเข้าใจกฎหมายได้ถูกต้องการกา หนดว่าสิ่งใดเป็นทรัพย์หรือทรัพย์สินกฎหมายได้ให้ความหมายสิ่งที่จะเป็นทรัพย์ว่า หมายถึง วัตถุมีรูปร่างสิ่งที่จะเป็ นทรัพย์สิ่งที่เป็นทรัพย์นั้นจะต้องเป็นวัตถุสิ่งที่ไม่เป็นวัตถเช่น มนุษย์จึงไม่ใช่ทรัพย์แต่มนุษย์ทั้งสิ้นลมหายใจไปแล้วอาจเป็นทรัพย์ได้เพราะไม่มีสภาพบุคคลแล้วนอกจากนั้นสิ่งที่จะเป็นทรัพย์ยังจะต้องเป็นวัตถุที่มีรูปร่างด้วยคือ สามารถมองเห็นเป็นรูปทรงต่างๆได้ด้วยตาหรือสัมผัสจับต้องได้ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์Floating Topic
13