การทำงานเพื่อดำรงชีวิต

การทำงานเพื่อดำรงชีวิตการทํางาน หมายถึง กิจกรรมที่บุคลากรในบุคลากรหนึ่งกระทําขึ้นด้วยกําลังกายและกําลังใจ เพื่อจุดมุ่งหมายหนึ่งที่เขาต้องการ เช่น เพื่อการดํารงชีวิต เพื่อความสบายใจ หรือเพื่อช่วยส่งเสริมสังคม เป็นต้น ทักษะที่จําเป็นในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตความสําคัญในการทํางานเพื่อการดํารงชีวิตทักษะการทํางานร่วมกัน หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม และทํางาน ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จนสามารถทําให้งานบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ ซึ่งประกอบไปด้วย กลุ่มบุคคล ภาระงาน และการจัดการจะต้องรู้จักการวิเคราะห์งานและวางแผนการจัดวางลําดับขั้นตอนของงานให้สัมพันธ์กันทักษะการจัดการ หมายถึงกระบวนการดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นระบบโดยตั้งแต่การวางแผนให้เรียบร้อยจนเสร็จงานทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง การใช้ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นทักษะการแสวงหาความรู้ หมายถึง การค้นคว้าหาความรู้ เพื่อมาวิเคราะห์กับความรู้เดิมคุณธรรม จริยธรรม ในการทํางาน คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงานมความดีและความถูกต้องในการแสดงออกทั้งกาย วาจา และใจของแต่ ละบุคคลซึ่งยึดมั่นไว้เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติจนเกิดเป็นนิสัย จริยธรรม หมายถึง กฎเกณฑ์ที่เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในสิ่งที่ดีงาม เหมาะสม และเป็นที่ นิยมชมชอบหรือยอมรับจากสังคม เพื่อความสันติสุขแห่งตนเองและความสงบเรียบร้อยของสังคมเพื่อตนเอง เป็นการประกอบอาชีพเพื่อให้ได้เงินหรือรายได้มาจับจ่ายใช้สอยสําหรับการดําเนินชีวิต และตอบสนอง ความต้องการของตนเองเพื่อครอบครัว ครอบครัวเป็นหน่วยสังคมที่เล็กที่สุด สมาชิกของครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ ลูก ซึ่งมีภาระหน้าที่ที่ จะต้องปฏิบัติต่อกัน เช่น พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูลูกและให้การศึกษา เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต ลูกมีหน้าที่ศึกษา เล่าเรียนจนสําเร็จการศึกษา แล้วแสวงหาอาชีพ เพื่อหารายได้มาเลี้ยงดูตนเอง พ่อแม่ และทุกคนในครอบครัว ให้มี มาตรฐานความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อประเทศชาติ เมื่อประชาชนในชาติมีการประกอบอาชีพ มีรายได้มาเลี้ยงตนเองและครอบครัว ทําให้อัตราการว่างงาน ลดน้อยลง ย่อมเป็นการแก้ไขปัญหาสังคมให้กับรัฐบาล สภาพสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดี มีการใช้ทรัพยากรภายใน ชุมชน รายได้เกิดการหมุนเวียน ทําให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศก้าวหน้า ผลจากการที่ประชาชนประกอบ อาชีพ มีงานทํา มีรายได้ ชุมชนมีความเข้าแข็งและชําระภาษีให้แก่รัฐ เพื่อรัฐจะได้นําไปพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆเพื่อชุมชน ครอบครัวเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนหรือสังคม หากสมาชิกแต่ละครอบครัวประกอบอาชีพที่สุดจริตถูกต้อง ตามกฎหมาย และมีอาชีพที่มั่นคง รายได้ดี และมีโอกาสก้าวหน้าภายในชุมชน ทําให้ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจของ ชุมชนเจริญรุ่งเรืองสามารถพึ่งพาตนเองได้
704