IM cost estimator Mindmap

n_cavities: số cavity
V part: thể tích sản phẩm (cm3)
K polymer: giá nhựa