สรุปความคิดtenses บริพันธ์_115

สรุปความคิดtenses 1. Present simple : [Subj. + V.1]2. Past simple : [Subj. + V.2]3. Future simple : [Subj. + will/shall + V.1 (infinitive without to)]8. Past perfect : [Subj. + had + V.3]7. Present perfect : [Subj. + has/have + V.3]9. Future perfect : [Subj. + will + have + V.3]10. Present perfect continuous : [Subj. + has/have + been + V.ing]11. Past perfect continuous : [Subj. + had + been + V.ing]4. Present continuous : [Subj. + V. to be (is/am/are) + V.ing]5. Past continuous : [Subj. + V. to be (was/were) + V.ing]12. Future perfect continuous : [Subj. + will/shall + have + been + V.ing]6. Future continuous : [Subj. + will/shall + be + V.ing]2. Past simple : [Subj. + V.2]2. Past simple : [Subj. + V.2]2. Past simple : [Subj. + V.2]ใช้พูดถึงสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน/ สิ่งที่เป็นความจริง (General truth/ Fact/ Permanent situation)เช่น Bangkok is the capital city of Thailand.- ใช้พูดถึงการกระท าที่ปฏิบัติเป็นประจ าหรือเป็นกิจวัตร (ในปัจจุบัน) (Routine/ Habit)เช่น I always get up at 6 o’ clock.- ใช้ในค าสั่งต่างๆ (Instruction)เช่น Switch on the equipment. Then, turn the knob.- ใช้กับการกระท าที่เกิดขึ้นและจบไปแล้ว (ณ เวลาหนึ่ง) ในอดีต (Completed action in the past)(มักจะมีค าแสดงอดีตกาล เช่น yesterday, ago, last, when I was young เป็นต้น)เช่น I bought a phone last week.- ใช้กับการกระท าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (Plan)เช่น I will watch a movie tomorrow night. = ฉัน (จะ) ดูหนังสักเรื่องคืนพรุ่งน- มักจะใช้ในการตอบรับอาสา หรือสัญญาว่าจะท า (Voluntary action/ Promise)เช่น I will send you the information when I get it.Note : อาจจะใช้ is/am/are + going to แทน will ก็ได้ มีความหมายว่า “จะ” เหมือนกัน แต่ค่อนข้างแน่นอนกว่า เช่น I am going to watch a movie tomorrow night. (going to = ตั้งใจว่าจะ)- ใช้เมื่อการกระท านั้นก าลังด าเนินอยู่ ณ ขณะที่ผู้พูดก าลังพูดอยู่ (Present action)(อาจมีค าแสดงว่าก าลัง เกิดขึ้นอยู่ด้วย เช่น now, at this moment เป็นต้น)เช่น We are watching the movie.- ใช้กับเหตุการณ์ที่ก าลังด าเนินอยู่อย่างชัดเจน ณ เวลาหนึ่งในอดีตเช่น I was eating a custard apple at one in the afternoon. = ฉันก าลังกินน้อยหน่าอยู่ตอนบ่ายโมง- ใช้เมื่ออธิบายถึงเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ในอดีต โดยมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นอยู่ก่อน (ก าลังด าเนินอยู่ในอดีต)แล้วมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดซ้อนขึ้นมาในเวลาสั้นๆเช่น Somebody farted when I was doing my exam. = มีคนบางคนผายลม ขณะที่ฉันก าลังสอบ- ใช้กับเหตุการณ์ที่ก าลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ตามเวลาที่ระบุไว้แล้วเช่น They will be playing cards tonight. = พวกเขา (คง) จะก าลังเล่นไพ่คืนน- ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น(ในอดีต)แล้วด าเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน (Continuation in the present)เช่น Mother has gone to the market. = แม่ไปตลาด (และยังไม่กลับมา)Panya has played golf since he was young. = ปัญญาเล่นกอล์ฟมาตั้งแต่เขายังเป็นเด็กHow long have you stayed in Bangkok? = คุณจะอยู่ที่กรุงเทพฯ นานเท่าไหรNote : ค าเหล่านี้มักใช้ใน Perfect Tense; just, often, never, ever, once, yet, since, already, for,several/many time, before, recently, latelyI have already eaten pizza. = ฉันทานพิซซ่าหมดไปแล้ว (ตอนนี้กล่องพิซซ่าว่างเปล่า)He has not arrived yet. = เขายังมาไม่ถึง (ตอนนี้นั่งรออยู่- ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตเช่น I had never watched Harry Potter until yesterday. = ฉันไม่เคยดู Harry Potter จนกระทั่งเมื่อวานนี้- ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่า เหตุการณ์หนึ่งจะจบสิ้นลง เมื่อถึงเวลาหนึ่งในอนาคต (Completetd actionbefore something in the future)เช่น The skytrain will have left before you get to the platform. =รถไฟฟ้าคงจะออกไปแล้ว เมื่อคุณไปถึงชานชาลา- ใช้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นในอดีตและด าเนินเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน และมีแนวโน้มว่ายังคงต่อเนื่องไปถึงอนาคตเช่น The kids have been playing for a long time. = เด็กๆ เล่นมานานมากแล้ว (และมีทีท่าว่าจะเล่นต่อ- ใช้อธิบายเหตุการณ์ในอดีต ซึ่งมีเหตุการณ์หนึ่งด าเนินอยู่และมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น (ซึ่งอาจจะต่อเนื่องหรือเป็นเหตุผลกัน)เช่น Before I went to sleep, I had been swimming for an hour. = ฉันว่ายน้ ามาหนึ่งชั่วโมงก่อนฉันไปนอน- ใช้เมื่อต้องการจะบอกว่า ณ เวลาหนึ่งในอนาคต เหตุการณ์หนึ่งซึ่งด าเนินมาก่อนนั้นยังคงด าเนินอยู่ และจะด าเนินต่อไปอีกเช่น By next year, I will have been teaching English for 5 years. = เมื่อถึงปีหน้า ผมก็จะสอน(ติดต่อกันมา) ครบ 5 ปี (และผมก็จะสอนต่อไปอีก)- ใช้กับเหตุการณ์ที่ด าเนินไปช่วงหนึ่งและจะจบลงในอนาคตเช่น When Jame gets his degree, he will have been studying at Harvard University for fouryears. = เมื่อเจมส์เรียนจบ เขาก็จะสอนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดครบ 4 ปี (สอนมาโดยตลอดจนครบ 4 ปี)
27