แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการจัดการร่างกาย

แนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวและการจัดการร่างกายการเคลื่อนไหว เป็นกิจกรรมหนึ่งในวิชาพลศึกษา ที่มีส่วนช่วยในทักษะเบื้องต้นความหมายของการเคลื่อนไหวความสำคัญการจัดการร่างกายมี4หัวข้อความสำคัญการเคลื่อนไหวร่างกายที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่จากที่หนึ่งช่วยให้มีการเรียนรู้ของการเคลื่อนไหวรักในการเคลื่อนไหวหรืออกกำลังกายรู้แทคนิคและวิธีการคิดค้นพัฒนาคววามสามารถในการเคลื่อนไหวเหล่านั้นเรียนรู้และเข้าใจความจำกัดของความสามารถของการเคลื่อนไหวนำเอาข้อจำกัดเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันการรับรู้ส่วนต่างๆของร่างกายการรับรู้มิติสัมพันธ์คุณภาพของการเคลือ่นไหวความสัมพันธ์ของการเคลื่อนไหวเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของการสร้างประสบการณ์ทางพลศึกษาทำให้รู้สึกผ่อนคลายเคลื่อนไหวส่วนต่างๆได้ดีกว่าเดิมมีการพัฒนาทางการส้รางสรรค์เข้าใจประโยชน์ของการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆได้เรียนรู้ในการออกกำลังกายกิจกรรมการเคลื่อนไหวพัฒนาส่วนต่างๆให้มีความสัมพันธ์อย่างดีสนองความต้องการทางธรรมชาติเกิดความซาบซึ้งและมีสนทรียภาพในการเคลื่อนไหวเกิดผ่อนคลายความเครียดได้ประสบการณ์ความสนุกสนานพัฒนาด้านสังคมให้โอกาสได้แสดงออก
17