MindMap Gallery PHÂN LẬP VÀ CẢI TIẾN GIỐNG VI SINH VẬT

PHÂN LẬP VÀ CẢI TIẾN GIỐNG VI SINH VẬT

PHÂN LẬP VÀ CẢI TIẾN GIỐNG VI SINH VẬT Cải tiến giống vi sinh vật: Mục đích Quy trình Cải tiến chủng VSV sản xuất chất chuyển hóa sơ cấp Cơ chế kiểm soát phản hồi Cải tiến chủng vsv công nghiệp bằng cách cải tạo đặc tính khác Phân lập: Nguồn phân lập Tiêu chuẩn chọn lọc Phương pháp phân lập

Edited at 2021-08-05 08:36:22
Danh Ngô
Danh Ngô

PHÂN LẬP VÀ CẢI TIẾN GIỐNG VI SINH VẬT

Danh Ngô
Danh Ngô
  • Recommended to you
  • Outline