ระบบสุขภาพเเห่งชาติ

ระบบสุขภาพเเห่งชาติความหมาย"สุขภาพ" หมายถึง ภาวะของมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญาเเละทางสังคม เชื่อมโยงกันเป็นองค์รวมอย่างสมดุล"ระบบสุขภาพ" หมายถึง ระบบความสัมพันธ์ทั้งมวลที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ""ระบบสาธารณสุข" หมายถึง เกี่ยวกับการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสมรรถภาพ (สารานุกรมสาธารณสุข. 2531)"ระบบบริการสาธารณสุข" หมายถึง การบริการต่างๆอันกี่ยวกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกัน การบริการและควบคุมโรคและปัจจัยที่คุกคามสุขภาพการตรวจวินิจฉัยและบำบัดสภาวะความเจ็บป่วยและการฟื้นฟูสมรรถภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนสรุปแล้วระบบสุขภาพแห่งชาติ จึงหมายถึงระบบต่างๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินงานด้านสุขภาพในทุกมิติ ส่วนระบบสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุขเป็นส่วนหนึ่งของระบบสุขภาพแห่งชาติ ความรอบรู้ด้านสุขภาพอนามัยเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารเข้าใจ ข้อมูลด้านสุขภาพและการบริการที่จำเป็นการวิเคราะห์และตัดสินใจด้านสุขภาพปัจจัยที่ส่งผลต่อการรอบรู้ทักษะ แบบแผน วัฒนธรรม การสื่อสารของบุคลากรสุขภาพความรู้ ความชัดเจนของข้อมูลสุขภาพการเปลี่ยนแปลงสังคม วัฒนธรรม คามถูกต้องของข้อมูลสุขภาพลักษณะของระบบสุขภาพและความต้องการด้านสุขภาพความจำเป็นด้านการรักษาและการส่งเสริมสุขภาพในสถานการณ์ต่างๆสุขภาพ สุขภาวะทางกายทางใจทางสังคทางปัญญา(จิตวิญญาณ)มีปัจจัย 4 พอเพียงร่างกายเเข็งเเรงเมื่อป่วย หายดี เเละเร็วไม่ป่วยโดยไม่จำเป็นไม่พิการไม่ตายก่อนวัยอันควรเข้าถึงบริการได้รับการดูเเลที่ดีจิตใจดี มีความสุขไม่เครียดไม่เจ็บป่วยทางจิตใจรู้จักคลายเครียดได้สังคมพึ่งพา ช่วยเหลือเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมดีอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขอาชญากรรมความรุนแรงน้อยนโยบายสาธารณะ ระบบต่าง ๆ ดีมีเสมอภาค เป็นธรรมเข้าใจสรรพสิ่งอย่างเป็นจริงจิตใจเปี่ยมสุขเข้าถึงความดีงามถูกต้องจิตใจดี มีเมตตากรุณาพรบ.สุขภาพเเห่งชาติ พ.ศ.2550หมวดที่ 1 สิทธิเเละหน้าที่ด้านสุขภาพ 7 ข้อหมวดที่ 2 คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหมวดที่ 3 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหมวดที่ 4 สมัชซาสุขภาพหมวดที่ 5 ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ 12 ข้อหมวดที่ 6 บทกำหนดโทษ1.คนมีสิทธิ์ในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดี2.สตรี เด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ คนด้อยโอกาสและกลุ่มคนต่างๆได้รับบริการ ถูกต้อง เหมาะสม3.เจ้าหน้าที่ต้องเเจ้งสิทธิ์การรักษาด้วยข้อมูลมากพอให้ผู้ป่วยตัดสินใจได้4.เข้าร่วมงานวิจัย ต้องลงชื่อและปฏิเสธได้ตลอดเวลา5.หากเกิดผลกระทบ ต่อประชาชน เจ้าหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล6.ประชาชน มีสิทธิร้องขอให้มีสิทธิ์ร่วมในกระบวนการประเมินผล7.ประชาชนมีสิทธิปฏิเสธการรักษา1.ปรัชญา แนวคิดระบบสุขภาพ2.คุณลักษณะพึงประสงค์และเป้าหมายระบบสุขภาพ3. การจัดการให้มีหลักประกันและความคุ้มครองสุขภาพ4.การสร้างเสริมสุขภาพ5.การป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ6. การบริการสธารณสุขและการควบคุมคุณภาพ7.ส่งเลริม สนับสนุน การใช้และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกอื่น8. การคุ้มครองผู้บริโภค9. การสร้างเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสุขภาพ10.การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ11. การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการสาธารณสุข12. การเงิน การคลังสุขภาพระบบสุขภาพเเบบพอเพียงผู้บริการให้ยึดคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานองค์กรบริการ ติดตาม ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินผลองค์กรสาธารณสุข พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการบริการทั้งทางสากลและภูมิปัญญาไทยสถาบันการศึกษา ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการดูแลสุขภาพ3 ห่วงเศรษฐกิจพอเพียง พอประมาณ มีเหตุผล ภูมิคุ้มกัน3 เงื่อนไข คุณธรรม ความรู้หลักวิชา ชีวิต4 มิติ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรมนางสาว สุภัทรา หนุนทันเจริญ 6451100514
22