ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผลภาคีเครือข่ายควรเข้ามาร่วมการนิเทศ ติดตามและประเมินผล กิจกรรมของ กศน.ภาคีเครือข่ายควรเข้ามาร่วมในการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน กิจกรรม ของ กศน.กศน.ควรนำผลการนิเทศติดตามและประเมินผล ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการดำเนินงาน ด้านต่าง ๆกศน.ควรดำเนินการนิเทศ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมของ แล้วนำเสนอต่อภาคีเครือข่ายเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาร่วมกันภาคีเครือข่ายควรเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศ ติดตามและประเมินผล กิจกรรม ของ กศน.กศน.อำเภอควรจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการนิเทศ ติดตามและประเมินผล กิจกรรมของกศน.เพื่อให้ภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกัน
16