แนวทางการพัฒนาการจัดการ ของเสียอันตรายจากห้องปฏิบัติการ

ด้านการจัดการเรียนรู้ภาคีเครือข่ายควรเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรคณะกรรมการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคีเครือข่ายควรเข้ามามีส่วนร่วมในการประสานงาน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เช่นประสานความร่วมมือ ระหว่างสถานศึกษากับบุคคล หน่วยงานในชุมชนกศน.ควรมีการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สร้างสรรค์ผลงาน เช่น การถอดบทเรียน จัดเวทีเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคีเครือข่ายควรเข้ามาร่วมออกแบบและ จัดทำแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของ กศน.ภาคีเครือข่ายควรเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด กิจกรรมการเรียนรู้ของ กศน.กศน.ควรประชุมชี้แจงเพื่อให้ภาคีเครือข่าย มี ความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของ กศน.กศน.ควรดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกศน.เพื่อให้เกิด ความเข้าใจในการทำงานภาคีเครือข่ายควรเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของ กศน.ภาคีเครือข่ายควรเข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนหรือระดม งบประมาณ และทรัพยากรต่างๆในการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้
14